Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Сливане (Фузиониране) > Счетоводни записвания в книгите на „Б” О. О. Д-во

Счетоводство и баланси на ООД

Счетоводни записвания в книгите на „Б” О. О. Д-во

__________”___________
ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                380000.-
На ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                                350000.-
РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                        30000.-
__________”___________

Увеличава се основният капитал на д-вото с
350,000.- лв., съгл. решение на общото събрание
протокол. №...........от..........., като се  приемат  за
съдружници лицата А. и Б., досегашни такива на
абсорбираното д-во „А'.
Съгл. сключения договор, същите ще участвуват
в д-вото с основни дялове от по 175,000.- лв.,
а сумата 30000.- лв., представляваща разликата
между стойността на основните дялове и тази
на установеното според договора чисто имущество
на д-во „А", се отнася по резервния фонд.
__________”___________
КАСА                                                                                   32000.-
РИМЕСИ                                                                             85000.-
СТОКИ                                                                                250000.-
ДЕБИТОРИ                                                                                    120000 -
МОБИЛИ                                                                             10000.-
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ                                                   180000.-
на ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ К-Л                                       677000.-
Приема се актива на абсорбираното д-во „А”,
съгл. горното решение.
__________”___________

ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ К-Л                                        297000.-
на АКЦЕПТИ                                                                                 163000.-
КРЕДИТОРИ                                                                                 134000.-
Приемат се дълговете на същото дружество.
__________”___________

Балансът на „Б", О. О. Д-во, след сливането,  ще има вече следния вид:

Актив Пасив

Каса ..................................
Влогове в банки
Римеси .............................
стоки .................................
Дебитори ..........................
Мобили .............................
Недвижими имоти ............

8000
162000
560000
1190000
366000
90000
180000

-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал .......
Резервен фонд...........
Амортизации..............
Акцепти ....................
Кредитори ...............
Печалба за ...... год.

1550000
105000
30000
346000
461000
136000

-
-
-
-
-
-

 

2628000

-

 

2628000

-