Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Сливане (Фузиониране) > Счетоводни записвания в книгите на „А” О. О. Д-во

Счетоводство и баланси на ООД

Счетоводни записвания в книгите на „А” О. О. Д-во

АМОРТИЗАЦИИ                                       17000.-
на МОБИЛИ                                                                       5000.-
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ                         12000.-
За унищожение корективната с/ка .
„Амортизации".
__________”___________
ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                              55000.-
на СТОКИ                                                                  36 000.-
ДЕБИТОРИ                                                                        14000.-
МОБИЛИ                                                                   5000.-
Загуба от преоценка на дружественото
имущество, съгл. договора по сливането.
__________”___________

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ                                        32000 -
на ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                                                            32000.-
Печалба от преоценка на
недвижимите имоти, съгл.
същия договор.
__________”___________
РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                           15000.-
на ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                                                            15000.-
Отнася се резервният фонд по с/ка
«Загуби & печалби".
__________”___________
ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                          120000 -
на ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                                                                        120000,
Отнася се по с/ка .Основен
капитал реализираната загуба
от изтеклата година и тази
от сливането.

След разнасянето на тези статии по главната книга, балансът на дружеството ще показва следното положение:

Актив Пасив

Каса ..................................
Римеси .............................
стоки .................................
Дебитори ..........................
Мобили .............................
Недвижими имоти ............

32000
85000
250000
120000
10000
180000

-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал .......
Акцепти ....................
Кредитори ...............

380000
163000
134000

-
-

 

-
-
-

 

677000

-

 

677000

-

От баланса е видно, че основният капитал на дружеството, следствие реализирана загуба през изтеклата година и извършените поради сливането преоценки, се е намалил със 120000.- лв.

Според същия баланс стойността на дружествените дялове възлиза на 380000 лв. Договорът на сливането обаче нарежда да се дадат на съдружниците два основни дяла от дружество „Б”, всеки един от по 175000 лв. Или обща сума 350 000 лв. Разликата от 30 000 лв. Представлява вече една лична загуба за съдружниците и нейното осчетоводяване в книгите на абсорбираното дружество се явява излишно.

За приключване търговските книги на „А”, О.О.Д-во е нужно да се вземат следните счетоводни операции:

„Б” О.О.Д-ВО                                                          677000.-       
На КАСА                                                                                  32000.-
Римеси                                                                               85000.-
Стоки                                                                                   250000.-
Дебитори                                                                            120000.-
Мобили                                                                               10000.-
Недвижими имоти                                                                      180000.-
Прехвърля се дружественият
актив върху „Б”, О.О.Д-во
съгласно решение на общото
събрание, протокол № ......
от ..........
__________”___________
С това книгите на „А” О.О.Д-во са приключени