Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Превръщане на АД в ООД > Счетоводни записвания в книгите на ООД дружеството

Счетоводство и баланси на ООД

Счетоводни записвания в книгите на ООД дружеството

В книгите на новото дружество ще се вземат счетоводни операции за прехвърлянето на активите и пасивите от акционерното дружество, както и такива за записаните и изплатени основни дялове от външни лица - нови съдружници. Несъмнено, в книгите за дяловете на съдружниците ще се открият отделни сметки на съдружниците така, както нарежда чл. 29. ЗДОО, като на съдружници - досегашни акционери основните дялове ще се пресметнат при база - една акция равна на 116667 лв.

При определянето на съответните основни дялове и тук трябва да се имат предвид разпоредбите на чл. 8. ЗДОО, т. е. основният дял да не е по-малък от 10000. лв. и да е делим на 1000. При нашия случай ще се наложи едно малко изравнение, за да се окръглят основните дялове към сумата 2625000.лв. вместо 2625750.лв., както тя е установена на стр. 111. Поради това изравнение, новата сметка „Акционери Кредитори" ще се яви за 875000 лв. вместо за 874250.лв.

Счетоводни статии в дневника на новото дружество

ВНОСКИ С/ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                 3000000.-
на ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                                 3000000.
Образува се о. о. д-во „X", чрез
превръщане на акционерното
д-во „А", съгл. решение на о
общото събрание на последното
д-во, прот. №................от...............
__________”___________
ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                          1650000.-
МАШИНИ                                                                  700000.-
МОБИЛИ                                                                     30000.-
КАСА                                                                                     130000.-
ЦЕННИ КНИЖА                                                      200000.-
РИМЕСИ                                                                  750000.-
ФАБРИКАТИ                                                            460000.-
СУРОВИ И СПОМАГАТ. МАТЕРИАЛИ              80000.-
ДЕБИТОРИ                                                                           90000.-
на ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                             4090000 -
Приемат се активите на акционерното
дружество „А", съгл. решение на
общото събрание на същото дружество,
проток. №...........от...........
__________”___________

ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                1465000.-
на АКЦЕПТИ                                                                                 420000.-
КРЕДИТОРИ                                                                                 170000.-
АКЦИОНЕРИ - КРЕДИТОРИ                                                     875000.-
Поемат се дълговете на акционерното
д-во „А*, съгл. горното протоколно решение.
__________”___________
КАСА                                                                                   375000 -
на ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ             375,000.-
Внесено от нови съдружници,
срещу записаните от тях основни
дялове, съгл. проток. №................
от
__________”___________

Забележка - В случая бихме могли да работим и без с/ка „Вноски с/ основния капитал". Ние имаме обаче разбирането, че при конкретния случай, както и при всички други такива на основаване на дружества, статията с която се изразява конституирането на дружествения капитал, трябва да бъде съставена. Това не бива да се смята за излишна работа, а напротив, тя поставя началото на дружествената история.

След като горните счетоводни статии се разнесат по главната книга, новооснованото дружество с о. о. ще има следния

Баланс

Актив Пасив

Фабрични сгради................
Машини...............................
Мобили ..............................
Каса ...................................
Ценни книжа .....................
Римеси ..............................
Фабрикати .........................
Сурови и спомаг.мат. .......
Дебитори ...........................

1650000
700000
30000
505000
200000
750000
460000
80000
90000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал .........
Акцепти .......................
Кредитори ..................
Акционери-кредитори

3000000
420000
170000
875000

-
-
-
-

 

4465000

-

 

4465000

-