Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Превръщане на АД в ООД > Счетоводни записвания в книгите на акционерното дружество

Счетоводство и баланси на ООД

Счетоводни записвания в книгите на акционерното дружество


АМОРТИЗАЦИЯ                                               150 000.-
на МАШИНИ                                                           100000.-
ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                          45000 -
МОБИЛИ                                                                5000.-
За унищожение корективната с/ка
„Амортизации", съгл. решение на
общото събрание,
проток. №...........от................
___________”___________
ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                          295000.-
ПРЕНОС ПЕЧАЛБА                                              28000.-
на ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ ОТ ПРЕВРЪЩАНЕ                                   323 000.-
Преоценка на фабричните сгради
и приключване на с/ка .Пренос печалба",
съгл. горното решение.
___________”___________
ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ ОТ ПРЕВРЪЩАНЕ      23000.-
на МОБИЛИ                                                                         15000.-
ДЕБИТОРИ                                                                       8000.-
Преоценка на мобилите и дебиторите,
съгл. горното решение.

След разнасянето на горните статии по главната книга, балансът по превръщането на акционерното дружество ще показва следното положение :

Актив Пасив

Фабрични сгради ..............
Машини..............................
Мобили..............................
Каса ....................................
Ценни книжа ......................
Римеси ...............................
Фабрикати .........................
Сурови и спом. материали..
Дебитори .............................

1650000
700000
30000
130000
200000
750000
460000
80000
90000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал ........
Резервен фонд ...........
Акцепти ......................
Кредитори .................
Печалба от превръщ. ..

3000000
200000
420000
170000
300000

 

-
-
-
-
-

 

4090000

-

 

4090000

-

Според този баланс, собствените средства на акционерното дружеството се състоят от:
Основен капитал .................. лв. 3000000.-
Резервен фонд ...........................„ 200,000.-
Печалба от превръщане............ „ 300000.-
Всичко лв.              3500000.-

Ако приемем, че основният капитал на дружеството е бил разделен на 3000 акции от по 1000.- лв. номинални едната, то вътрешната стойност на всяка акция, според изчислението за собствените средства, ще възлиза на:

Решението на акционерите е, в новото дружество да вземат участие само 75% от акциите; или 2250 акции по закръглена вътрешна стойност 1167 лв. равно на 2625750.-лв. Остатъкът от лева 874 250.- трябва да се изплати на излезлите акционери, така както нарежда чл. 126. ЗДОО. От това следва, че в книгите на новото о. о. дружество трябва да открием с/ка на излезлите акционери, която можем да наречем с/ка „Акционери-кредитори" или с/ка „Задължения към акционери" или най-после с/ка „Вземания на акционери". В случая, тази сметка ще се завери с сумата 874 250.- лв., а при изплащането на същата ще се задължи, срещу заверение с/ка „Каса". В зависимост от условията по превръщането, тази сметка може да бъде лихвена или безлихвена. Нейният счетоводен характер е както този на обикновените кредиторни сметки. Вземането обаче на излезлите акционери по смисъла на чл. 126. ЗДОО, представлява за новото дружеството едно належащо и неотложено плащане.

За да се приключат книгите на акционерното дружество е нужно да се вземат следните счетоводни операции, данните за които ни предлага балансът по превръщането, като при това ще се използува посредничеството на с/ка „Превръщане", а именно:

__________”___________
ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                          3000000.-
РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                              200000.-
ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ ОТ ПРЕВРЪЩАНЕ        300000.-
на ПРЕВРЪЩАНЕ                                                               3500000 -
Отнасят се собствените средства
по с/ка „Превръщане".
__________”___________
,Х" О. О. Д-ВО                                                        4090000.-
на ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                                            1650000.-
МАШИНИ                                                                           700000.-
МОБИЛИ                                                                            30000.-
КАСА                                                                                               130000.-
ЦЕННИ КНИЖА                                                                200000.-
РИМЕСИ                                                                            750000.-
ФАБРИКАТИ                                                                      460000.-
СУРОВИ И СПОМАГАТ. МАТЕРИАЛИ                       80000.-
ДЕБИТОРИ                                                                                    90000 -
Прехвърлят се активите на дружеството
върху новооснованото о. о. д-во съгласно
решение на общото събрание, проток.
№...........от...........
ПРЕВРЪЩАНЕ                                         3500000.-
АКЦЕПТИ                                                      420000.-
КРЕДИТОРИ                                                170000.-
на „X" О. О. Д-ВО                                                              4090000.-
Прехвърлят се собствените средства
и дълговете на дружеството върху
новооснованото о. о. д-во, съгл.
решение на общото събрание,
прот. №...........от...........

Забележка: - В случая би могло да се избегне посредничеството на с/ка „Превръщане" (ние държим за нейното въвеждане), като си служим само със с/ка „X" О. О. Д-во, която ще се задължи със стойността на активното имущество, според баланса по превръщането, а ще се завери с тази на собствените средства и на дълговете. Собствените средства ще се покажат по отделно.

По методични съображения даваме положението на сметките в главната книга на акционерното дружество.

ГЛАВНА КНИГА

Фабрични сгради

Да дава Да взема

На Разни ...........................
„ Заг. и печ. от пр. .............

1400000
295000

-
-

От Амортизации .......
От „Х” О.О.Д-во

45000
1650000

-
-

 

1695000

-

 

1695000

-

Машини

Да дава Да взема

На Разни ...........................

1400000

-

От Амортизации .......
От „Х” О.О.Д-во

100000
700000

-
-

 

800000

-

 

800000

-

Мобили

Да дава Да взема

На Разни ...........................

50000

-

От Амортизации .......
„Заг. и печ. по прев.
„Х” О.О.Д-во

5000
15000
30000

-
-
-

 

50000

-

 

50000

-

Каса

Да дава Да взема

На Разни ...........................

130000

-

От „Х” О.О.Д-во

130000

-

 

 

 

 

 

 

Ценни книжа

Да дава Да взема

На Разни ...........................

200000

-

От „Х” О.О.Д-во

200000

-
-

 

 

 

 

 

 

Римеси

Да дава Да взема

На Разни ...........................

750000

-

От „Х” О.О.Д-во

750000

-
-

 

 

 

 

 

 

Фабрикати

Да дава Да взема

На Разни ...........................

460000

-

От „Х” О.О.Д-во

460000

-

 

 

 

 

 

 

Сурови и спомагателни материали

Да дава Да взема

На Разни ...........................

80000

-

От „Х” О.О.Д-во

80000

-
-

 

 

 

 

 

 

Дебитори

Да дава Да взема

На Разни ...........................

980000

-

От Заг. и печ. по превр.
От „Х” О.О.Д-во

8000
90000

-
-

 

98000

 

 

98000

 

Основен капитал

Да дава Да взема

На превръщане

3000000

-

От Разни ........................

3000000

-

 

 

 

 

 

 

Резервен фонд

Да дава Да взема

На Превръщане ...............

200000

-

От Разни ..................

200000

-

 

 

 

 

 

 

Амортизация

Да дава Да взема

На Разни ...........................

150000

-

От Разни ...................

150000

-

 

 

 

 

 

 

Акценти

Да дава Да взема

„Х” О.О.Д-во

420000

-

От Разни ....................

420000

-

 

 

 

 

 

 

Кредитори

Да дава Да взема

На „Х” О.О.Д-во

170000

-

От Разни .....................

170000

-

 

 

 

 

 

 

Пренос печалба

Да дава Да взема

На аг. и печ. от превр.

28000

-

От Разни ......................

28000

-

 

 

 

 

 

 

Загуби и печалби от превръщане

Да дава Да взема

На Разни ...........................
„Превръщане

23000
300000

-
-

От Разни .....................

323000

-

 

323000

 

 

323000

-

Превръщане

Да дава Да взема

На „Х” О.О.Д-во

3500000

-

От Основен капитал
„ Резервен фонд
„Заг. и печ. от превр.

3000000
200000
300000

-
-
-

 

3500000

-

 

3500000

-

„Х” О.О.Д-во

Да дава Да взема

На Разни ...........................

4090000

-

От Разни ......................

4090000

-