Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Основен капитал

По силата на чл. 8 ЗДОО, основният капитал на дружеството с о. о. трябва да възлиза на 200,000 лв. Законодателят, следователно, определя минималния размер на основния капитал. Тази разпоредба на закона не е от естество да затрудни образуването на дружества с ограничена отговорност., които казахме вече, са предназначени за една по-ограничена стопанска дейност, но напротив, смята се за необходима, като се има предвид, че основният капитал представлява единствената гаранция за дружествените кредитори. Разбира се, доверието на дружеството зависи не само от размера на основния му капитал, но и от моралните качества на неговите ръководители. От значение е също и тяхната коректност при сключването и изпълнението на сделките.

Основният капитал, според същия член от закона, се състои от основните дялове на отделните съдружници и тези дялове не могат да бъдат по-малки от 10,000 лв. Подобна разпоредба срещаме и в чл. 151 ТЗ, според който номиналната стойност на всяка акция не може да бъде по-малка от 1000 лв.

Пак според същия член, общата сума на основните дялове трябва да бъде равна на основния капитал, сумата на всеки дял да се дели на 1000, а номиналната стойност на основните дялове може да бъде различна за отделните съдружници, но никой от тях не може да вземе повече от един дял при съставянето на дружеството. Това ще рече, че в едно дружество с основен капитал 600,000 лв., и образувано от три лица, А може да вземе участие с 220,000 лв., Б - с 200,000 лв., а В - с 180,000 лв. Номиналната стойност на основните дялове, следователно, може да не е еднаква, както това се изисква при акциите, циркулацията на които, като се има предвид същността и задачите на акционерното дружество, трябва да бъде по възможност улеснена. Законодателят не е сметнал това за необходимо при дружеството с ограничена отговорност, а напротив, чрез сложните формалности по прехвърлянето на дружествените дялове е искал да затрудни тяхната циркулация и с това да съдействува за установяването на една здрава и от значение за правилната дружествена стопанска дейност връзка между съдружниците.

Не е безинтересно на това място да споменем, че според чл. 6 от френския закон за дружествата с о. о., основният капитал на тези дружества не може да е по-малък от 25,000 франка, а минималната стойност на основния дял е определена на 100 франка или на множими от по 100 франка. Според F. Chapsal2, докладчик по законопроекта за дружествата с о. о., определянето на минималната стойност от 100 франка за един дял е имало за цел Да улесни влизането на работничеството в тези дружества, а разпоредбата, че капиталът на дружеството не може да бъде намален под законния минимум, е имала предпазен характер, т. е. да се отнеме възможността на съдружниците да намаляват основния капитал на дружеството и с това да застрашават интересите на кредиторите. Ще видим по-нататък, че нашият ЗДОО допуска това намаление, но при спазването на някои доста строги и целящи да защитят интересите на кредиторите условия.

Основният капитал на дружеството с о. о., по смисъла на закона, е една постоянна величина. Следователно, в дружествения баланс той трябва да се покаже в пълния си размер, даже и тогава, когато не е напълно внесен.

Установеното с дружествения договор участие на съдружниците в основния капитал е за тях едно задължение. То представлява и първия актив на дружеството, срещу който се противопоставя основния капитал, като пасив. Задълженията на съдружниците за това им участие се отнасят по специална сметка в главната книга. В счетоводната практика тази сметка се среща под различно наименование: „Основатели", „Вноски с/ основния капитал", „Вноски на съдружниците", „Съдружници", „Основни дялове" и пр. Ние смятаме, че най-правилно е тя да се нарече „Вноски с/ основния капитал", какъвто израз намираме и в ЗДОО.

С/ка „Вноски с/ основния капитал", ще се задължава със стойността на поетите, съгласно дружествения договор, основни дялове от съдружниците, срещу заверение на с/ка „Основен капитал", а ще се заверява с направените вноски в пари или имоти. Салдото по нея представлява размера на невнесения основен капитал.

Първата счетоводна статия в дневника на новооснованото дружество с ограничена отговорност ще гласи

___________”____________

ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ               .........................

на ОСНОВЕН КАПИТАЛ                     ........................

В случая, с/ка „Вноски с/основния капитал" и с/ка „Основен капитал" се явяват в главната книга като колективни сметки.

Вместо тези колективни сметки, някои откриват в главната книга отделни сметки за вноските и отделните дялове на всеки съдружник, като се мотивират, че с това се постига една по-голяма прегледност в баланса. Ние смятаме, че този начин е непрактичен, защото се увеличава броя на сметките в главната книга, без с това да се постигат някои по-съществени резултати. Що. се отнася до прегледността в баланса по отношение неизплатените вноски на съдружниците и участието им в основния капитал, ние смятаме, че това може да се постигне, като в графата за текст се дадат съответните сведения. Същите сведения, при нужда, могат да се вземат от дружествения договор и от книгата за дяловете на съдружниците, която управителите, съгласно чл. 29 ЗДОО, са длъжни да заведат, като вписват в нея имената, занятието, поданството И местожителството на всеки съдружник, размерът на поетия от него основен дял и изплащанията срещу същия. В тази книга се вписват още прехвърлянията на дружествените дялове, както и всяка промяна в размера на основните дялове на отделните съдружници или на направените срещу тях изплащания. Намалението на основните дялове чрез връщане на изплатени суми също трябва да бъде отбелязано в книгата за дяловете. В тази книга могат да се открият сметки и за допълнителни вноски на съдружниците. Ето и образец:

Да дава А. ВНОСКА С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ Да взема
Дата Занятие Подан. Местож. Осн.дял Дата Вноска Сума
Май 5 Търгов. Българ. Русе 150000 - Май 5 Вноска 25% 37500 -
                       
Да дава ОСНОВЕН КАПИТАЛ  А Да взема
Дата Текст Сума Дата Текст Сума
          Май 5 Осн. к-л съгласно договора 150 000 -

По силата на чл. 29 ЗДОО, тази спомагателна книга е задължителна за дружествата с ограничена отговорност. Общата сума на салдата по откритите в нея сметки на съдружниците трябва да се равнява на салдото по колективната сметка „Вноски с/ основния капитал".

Често пъти, от съображения да се запази тайната по участието на съдружниците в дружествения капитал, или поради други съображения, се избягва откриването в главната книга на колективната сметка „Вноски с/основния капитал", а задълженията на съдружниците срещу поетите от тях основни дялове се отнасят по с/ка „Дебитори" или по с/ка „Текущи сметки". Подобна практика, според нас, противоречи на чл. 29 от ЗДОО и на закона за ТК. Тя внася неяснота в дружествения баланс.

Не могат също да се откриват частни сметки на съдружниците, по които да се отнасят произходящите от поети основни дялове задължения, тъй като такива сметки, противно на събирателното дружество, нямат място при дружеството с о. о.  Съдружниците, обаче могат да ползуват кредити при дружеството или да му отпускат такива, в които случаи те се явяват обикновени длъжници или кредитори и сметните им отношения със същото трябва да се изразят по с/ка „Дебитори", респ. с/ка „Кредитори" или с/ка „Текущи сметки", ако е уговорена известна лихва.