Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Дружествен договор

За съставянето на дружеството с ограничена отговорност е нужно да има на лице писмен договор, подписан от всички съдружници, а съдържанието на договора, както и подписите да бъдат нотариално заверени (чл. 2 ЗДОО). Пак според същия член от закона, подписване чрез пълномощник може да стане само въз основа на специално и нотариално заверено пълномощно. В това отношение дружеството с о. о. се различава от събирателното, за съставянето на което не се иска писмен договор или друга някоя формалност (чл. 70 ТЗ).

Освен фирмата, седалището и предмета на дружеството, дружественият договор трябва да съдържа още: размера на основния капитал и размера на основните дялове, с които съдружниците участвуват в основния капитал (чл. 3 ЗДОО).

Дружеството с о. о. не се счита съставено преди да е вписано в търговския регистър на съответния областен съд, а лицата, които действуват от името на същото преди вписването му, отговарят лично и солидарно (чл. 11 ЗДОО).

В търговския регистър на областния съд се вписва извлечението от дружествения договор, имената на управителите и размера на изплащанията, направени срещу основния капитал. Прилагат се също дружествения договор и списъка на съдружниците. В това отношение дружеството с о. о. прилича на акционерното и командитното, при които законът прави някои аналогични разпоредби за вписването им в търговския регистър (чл. чл. 128  и 166 т. 4 ТЗ)

За да направи подобна разпоредба, законодателят е изхождал, между другото, и от интересите на кредиторите, които трябва да знаят размера на основния капитал, направените срещу него вноски, а от там и отговорността на дружествените членове.

Изхождайки от същите съображения, законодателят, в чл. 16 ЗДОО, постановява щото вписаният дружествен договор да се обнародва от съда в извлечение и обнародването да съдържа: деня на сключване дружествения договор, фирмата и седалището на дружеството, предмета на предприятието, размера на основния капитал и този на направените срещу него вноски от съдружниците, по кой начин ще се обнародват дружествените обявления, за какъв срок е основано дружеството, ако в договора е предвиден такъв, има ли запазени предимства за някой от съдружниците и какви са те, внася ли някой от съдружниците, като основен дял не пари, а имоти и какви са те, както и паричната им стойност и, най-после, имената, занятието, поданството и местожителството на управителите, както и начина, по който те ще действуват.

Явно е, че така извършено, обнародването съдържа всички сведения, които са от естество да очертаят, както личностите на съдружниците, така и кредитоспособността на дружеството в момента на неговото основаване. Що се отнася до установяване кредитоспособността на дружеството, след като то има вече известен живот, търговската практика предлага в такъв случай на заинтересувания кредитор най-разнообразни средства, стига той да може умело да ги използува, а именно: събиране на сведения от разни банки, търговски приятели, търговско-индустриална камара, община, данъчни власти, търговско сдружение, преглед на дружествените баланси и пр.