Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Дружествена фирма

Според чл. 4 ЗДОО, фирмата на дружеството трябва да съдържа предмета на предприятието или имената на съдружниците или поне името на едного от тях, както при събирателното дружество, но в никой случай тя не може да съдържа имена на лица, които не са съдружници. Разликата в това отношение между дружеството с ограничена отговорност и акционерното е тази, че при последното, като общо правило, фирмата съдържа предмета на предприятието (Sachfirma) или на главния негов предмет. Срещат се, разбира се, и акционерни фирми, които носят имена на лица, но това са случаите, когато акционерното дружество е образувано, чрез превръщане на еднолична фирма или персонално дружество или чрез апорт на съществуващо предприятие, фирмата на което, новото дружество има интерес да запази по едни или други съображения. В тези случаи обаче се поставя допълнителното обозначение „Акционерно дружество" или „А. Д.".

Същият член от ЗДОО нарежда щото, ако дружеството с ограничена отговорност придобие съществуващо търговско заведение с фирма, то може да я запази. Съображенията за това, както и при акционерното дружество могат да бъдат: запазване на клиентелата, придобито име, фабрична марка и пр. Във всички случаи обаче, фирмата трябва да съдържа допълнително обозначение: „Дружество с ограничена отговорност" или да се съкрати на началните букви: „О. О. Д-во". Така например:

Стойков & Михайлов, дружество с ограничена отговорност; Несторов & Станчев, дружество с ограничена отговорност; „Осветление".

Дадената от законодателя свобода относно фирмата на о. о. д-во можем да сметнем, като едно ново доказателство, че този дружествен тип държи средата между персоналните дружества и капиталовите такива. С изричната разпоредба обаче на закона, щото дружествената фирма да съдържа допълнителното обозначение „О. О. Д-во", законодателят е целил да даде възможност на третите лица да се информират относно юридическата форма на дружеството, с което биха сключили сделки, а от там и върху гаранциите, които то предлага.

Интересно е да отбележим, че в това отношение френският закон за дружествата с ограничена отговорност е по-взискателен. Според чл. 18 на същия закон, във всички актове, фактури, съобщения, публикации или други документи излизащи от дружеството, трябва да е означена дружествената фирма, като пред или след нея се поставят ясно и с всички букви думите „дружество с ограничена отговорност", а заедно с това да се означи и размера на дружествения капитал. Неспазването на тази разпоредба е наказуемо с глоба от 60 - до 1,000 франка.