Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Съставяне на дружеството > Внасяне на основния капитал > Основаване в брой при пълно внасяне на основния капитал

Счетоводство и баланси на ООД

Основаване в брой при пълно внасяне на основния капитал

Основава се дружество с ограничена отговорност с основен капитал 1,000,000. - лв., като според дружествения договор, съдружникът А. ще участвува с основен дял 500,000. - лв., Б - с 300000. - лв., а В - с 200000. - лв. Стойността на основните дялове ще се внесе наведнъж и в брой.

Счетоводните статии по основаването на дружеството ще гласят :

_________” _________
A. ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                    500,000.-
Б. ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ      300,000.-
B. ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ      200,000 -
на ОСНОВЕН КАПИТАЛ А.                                                               500,000 -
ОСНОВЕН КАПИТАЛ Б.                                                                    300,000.-
ОСНОВЕН КАПИТАЛ В.                                                                    200,000.-
Основава се дружество с ограничена отговорност
под наименование „Светлина" О. О. Д-во, което
ще се занимава с производство на електрическа
енергия за двигателна сила и електроснабдяване
на гр. ........................
Съгласно дружествения договор от................,
нотариално заверен, per.
№...........от..........., А. ще участвува с основен дял
в размер на лв. 500,000.-, Б. - с 300,000.- лв., а В. –
с 200,000.- лв. и пр.
__________”___________

Тази счетоводна статия предполага откриването в главната книга на отделни сметки за вноските и основния капитал на съдружниците.
Ако желаем да работим с колективни сметки; което споменахме вече, е по-удобно, в такъв случай, вместо горната, ще вземем следната счетоводна операция:

__________”___________
ВНОСКИ C ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                  1000000
па ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                                      1000000
(Текст както при първата статия)
__________”___________

При внасянето на основния  капитал  ще се  състави  счетоводната статия:

__________”___________
КАСА                                                                        1000000
на А. ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                              500000
Б. ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                                    300000
В. ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                                    200000
Внесено от съдружниците за изплащане
на основните им дялове, съгл. друж. договор.

Сметките в главната книга ще показват следното положение :

пълно внасяне на начален капитал за ООД

Ако разгледаме сметките за вноските на съдружниците, ще установим, че те са уравнени. От това можем да извадим заключението, че тези сметки имат временен характер и траят докато основният капитал бъде внесен напълно. От тук и практиката да се избягва откриването им, ако основният капитал се внася наведнъж и в брой.

Според тази практика, в случая бихме могли да съставим само една счетоводна статия, която ще бъде следната:

КАСА                                                                        1 000 000.-
на ОСНОВЕН КАПИТАЛ А.                                 500 000.-
ОСНОВЕН КАПИТАЛ Б.                                      300 000.-
ОСНОВЕН КАПИТАЛ  В.                                     200 000.-

Ние смятаме обаче, че вземането на операцията, с която се конституира дружеството не е излишно и с нищо не би обременило счетоводната ни работа. Напротив, желателно е текста на тази операция да е по обстоен, като даже се впише цялото съдържание на дружествения договор и се означи номера и датата на нотариалната му заверка. Това е от значение, както за историята на дружеството, тъй и за избягване на нежелателни недоразумения между съдружниците при едно евентуално изгубване на дружествения договор, ако е пропуснато да се снемат от него нотариално заверени копия. Ние препоръчваме още този текст в дневника да бъде преподписан от всички съдружници.

След внасянето на основния капитал, встъпителният баланс ще показва следното положение:

БАЛАНС НА „СВЕТЛИНА” ООД гр. ...................... ЗА ............. Г.

АКТИВ   ПАСИВ

Каса

100 000

 

100 000

-

 

-

Основен капитал А.
Основен капитал Б.
Основен капитал В.

500 000
300 000
200 000
100 000

-
-
-
-