Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Съставяне на дружеството > Внасяне на основния капитал > Основаване в брой при непълно внасяне на основния капитал

Счетоводство и баланси на ООД

Основаване в брой при непълно внасяне на основния капитал

Основава се дружество с ограничена отговорност с основен капитал 1500000 лв. Според дружествения договор, А. ще участвува с 1000000.-лв., а Б. с 500000.-лв. Съдружниците внасят 50% от стойността на поетите основни дялове, а остатъка ще изплатят в определен по решение на същите срок.

_________”__________
Счетоводни записвания в дневника:
ВНОСКИ С/ ОСНОВЕН КАПИТАЛ       1 500 000.-
на ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                                            1 500 000.-
(Текст аналогичен на този в първия случай)
_________”__________
КАСА                                                            750 000.-
на ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ 750,000.-
Внесено от съдружниците, съгласно
дружествения договор, 50% първа
вноска за изплащане основните им
дялове.
Встъпителният баланс на новооснованото дружество е следният:

Баланс

АКТИВ ПАСИВ

Каса ..................
Вноски с/ осн. капитал
А.         500 000
Б.         250 000

750 000

 

750 000

-

 

-

Основен капитал
А.  1 000 000
Б.  5 000 000

 

1 500 000

 

-

 

1 500 000

 

 

1 500 000

-

Така съставеният баланс дава възможност да се установи размера на основния капитал, общо и по отделно за всеки съдружник, както и да се види дълга на всеки съдружник срещу поетия от него основен дял. Точността и яснотата на баланса, следователно, са напълно запазени, въпреки, че в главната книга са открити колективни сметки за вноските и капиталите на съдружниците.