Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Брой на членовете

За да се състави дружество с ограничена отговорност е нужно да има най-малко двама членове съдружници. Нашият ЗДОО не определя максималния им брой, докато според английския закон броят на съдружниците не може да надминава 50.

Във връзка с броя на съдружниците изниква и въпросът за така наречените еднолични дружества - Einmanngesellschaft, Ein-handgesellschaft, one man company - при които всички дружествени дялове са собственост на едно само лице. Мненията по този въпрос са разделени - едни намират, че от народно-стопанска гледна точка съществуването на такива дружества не е  оправдано, тъй като, както казва проф. Диков, „един и същ търговец може да образува много еднолични дружества, зад които да стои неговата фигура, неговият частен имот, отнет за кредиторите от правото на взискване." Този начин за образуване на дружество, според него, макар и да насърчава спекулативната дейност, се явява опасен и крие в себе си изненади за кредиторите. Ние смятаме, че изкупването на дружествените дялове само от едно лице с нищо не намалява гаранциите на кредиторите, тъй като в случая не се променя размера на дружествения капитал. Тук разбираме номиналната стойност на капитала, изразена в дружествения баланс, в размер па която е и отговорността на съдружниците спрямо третите лица. Що се отнася до възражението, което би могло да се направи, че наименованието „дружество" вдъхва по-голямо обществено доверие и би могло да внесе заблуда в третите лица при отпускане на кредити, ние смятаме, че ЗДОО дава достатъчна възможност на кредиторите да се осведомят, както върху размера на дружествения капитал, така и относно броя и имената на съдружниците, като се отнесат до съответния областен съд, в търговския регистър на който е извършено вписването на дружеството, съгл. чл. 13 ЗДОО. Опасността, според нас, иде по-скоро от възможността, която се дава на едно лице да образува такива дружества и да се стреми щото те да се финансират взаимнно (Tochtergesellschaften). Други автори, като например проф. Wieland, според когото дружеството с о. о. представлява съединение на колективистичния и индивидуалистичния дружествени типове, намират, че придобиването на всички дружествени дялове от едно само лице не дава основание за разтурянето на дружеството, макар че от по-рано съществуващото дружество нищо повече не е останало, тъй като веднъж възприето, че това дружество е юридическо лице, неговото имущество и съществувание са отделни от тия на членовете му и то може, следователно, да съществува и след отпадането на всичките му членове, „Otez les associes reste la societe"3.

Ни същото мнение е и J. v. Gierke, който намира, че съществуването на еднолични дружества е стопански оправдано и трябва да бъде урегулирано със закон. Въобще, според него, германският закон за дружествата с о. о. се нуждае от реформиране.

Според нашия ЗДОО, при изработването на който е взет за основа австрийският такъв от 6 март 1906 год., дружеството се прекратява по право, щом всички дружествени дялове се придобият от един само съдружник.

Тъй като в нашия ЗДОО не е точно определено кои могат да бъдат съдружници, то следва, че такива могат да бъдат правоспособни физически или юридически лица.