Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Намаление на основния капитал > Намаление на основния капитал чрез освобождаване от пълното изплащане на дяловете

Счетоводство и баланси на ООД

Намаление на основния капитал чрез освобождаване от пълното изплащане на дяловете

Предположението тук е, че при основаването на дружеството, поради предпазливост, невъзможност и пр. от страна на съдружниците, определеният в дружествения договор основен капитал не е бил напълно внесен, но са били спазени разпоредбите на чл. чл. 12 т. 3 и 72 ЗДОО. От досегашната стопанска дейност съдружниците са се убедили, че няма изгледи да бъде тя разширена и, следователно, не е нужно да се внесе напълно основният капитал, поради което те решават да бъде той намален, т.е. сведен в размер на досегашните вноски.

В случая имаме също едно изменение на дружествения договор, за което, по силата на чл. 64 ЗДОО, трябва да има решение на общото събрание и да се спазят предвидените в чл. чл. 65 и 66 ЗДОО формалности. Счетоводството от своя страна е длъжно да отбележи това намаление, като задължи с/ка „Основен капитал”, а завери с/ка „Вноски с/ основния капитал”, която стои открита за сума равна на неизплатените вноски срещу поетите от съдружниците основни дялове. Промени с останалите имуществени съставни части не стават, защото в случая нямаме изплащане на суми, а само унищожение на едно задължение за вноски на съдружниците.

Да допуснем, че дружеството с ограничена отговорност има следния

Баланс

Актив Пасив

Вноски с/ осн. к-л ........
Каса .............................
Влогове .......................
Римеси ........................
Стоки ...........................
Дебитори ....................
Мобили .......................
Недвижими имоти ......

500000
88000
148000
332000
776000
84000
30000
140000

-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Амортизации ...............
Акцепти .......................
Кредитори ...................
Печалба ......................

1500000
120000
32000
95000
214000
137000

-
-
-
-
-
-

 

2098000

-

 

2098000

-

Балансът на дружеството показва една добра ликвидност и рентабилност (кръгло 12% по отношение на собствените средства, възлизащи на 1 120 000 лв.; дружеството, не само че не се нуждае от нови кредити, но има разполагаеми средства в касова наличност и влогове в банки на обща сума 236 000 лв. Явно е, че влагането на нови собствени средства е излишно, поради което общото събрание, в съгласие с кредиторите, решава да се намали основния капитал с 500 000 лв., като съдружниците се освободят от задължението за пълното изплащане на основните си дялове.

Във връзка снамалението на основния капитал ще се състави следната счетоводна статия:

__________”_____________
ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                          500 000.-
на ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ            500 000.-
(текст .........................)

След намалението на основния капитал дружественият Баланс ще показва следното положение:

Актив Пасив

Каса ................................
Влогове ..........................
Римеси ................. .........
Стоки ................... ..........
Дебитори ......................
Мобили ..........................
Недвижими имоти ........

88000
148000
332000
776000
84000
30000
140000

-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Амортизация ...............
Акцепти .......................
Кредитори ...................
Печалби ......................

1 000 000
120000
32000
95000
214000
137000

-
-
-
-

 

1598000

-

 

 1 598 000

-

От методични съображения, счетоводните статии по разпределението на печалбата при този, както и при някои от досега разглежданите Баланси, са изоставени. Умишлено избягваме да си служим при Балансите и с Балансовите пера „Преходни Активи” и „Преходни Пасиви”, които смятаме, че са без значение при разглежданите случаи.

От горния Баланс е видно, че предприетата финансова мярка е засегнала само основния капитал, който се е намалил с 500 000.- лв. и вноските срещу основния капитал, които не съществуват вече като Балансово перо. Други промени в Баланса не се отбелязват.