Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Намаление на основния капитал > Намаление на основния капитал чрез намаление на номиналната стойност на основните дялове

Счетоводство и баланси на ООД

Намаление на основния капитал чрез намаление на номиналната стойност на основните дялове

Предположението тук е, че основният капитал е напълно внесен, но поради една или друга причина (реализирана загуба, неправилна оценка на вноските в натура, невярна оценка на имуществото при съставянето на годишните баланси и пр.) номиналната му стойност е по-голяма от ефективната и се налага едно изравнение на тези две стойности, за да се стабилизира дружеството. Тъй като резервите на дружеството не са достатъчни за покриването на тази разлика или въобще няма такива, то за целта се прибягва към намаление на основния капитал. В случая няма връщане на суми, нито унищожение на съдружнически права (право на дивидент и пр.), защото броя на съдружниците не се намалява, а само свеждане на основния капитал към неговата реална стойност, чрез намаление номиналната стойност на основните дялове. Установената, следователно, по Баланса загуба от стопанската дейност или от преоценка на дружественото имущество се понася не от дружеството, взето като самостоятелно юридическо лице, а. от неговите съдружници и то, разбира се, пропорционално на участието им в основния капитал.

В размер на така установената загуба следва да се задължи с/ка „Основен   капитал", срещу заверение на с/ка   „Загуба за____год".   или с/ка  „Загуби & печалби". В случай,  че е предприета преоценка на дружественото имущество, то загубата от нея би могло да се отнесе първоначално по с/ка „Загуби & печалби от преоценка", с/ка „Преоценки" или с/ка „Саниране", които ще се задължат, а ще се заверят съответните сметки на преоценените имущества или корективните им с/ки, ако е бил възприет индиректния счетоводен начин за изразяване на извършваните при годишното приключване обезценки. В последствие, салдото по с/ка „Загуби & печалби от преоценки", респ. с/ка „Преоценки" или с/ка „Саниране" ще се отнесе по с/ка „Основен капитал", която ще се задължи, а ще се завери една от тези сметки.

Често пъти заздравителната мярка цели, между другото, да подсили, респ. да създаде резервен фонд или други някои фондове. С отделените суми следва да се заверят сметките на тези фондове, а да се задължи с/ка „Основен капитал".

Следващите Примери имат за цел да пояснят горните случаи.

Пример I

Дружеството с о.о. има следния

Баланс

Актив Пасив

Каса ................................
Римеси ................. .........
Стоки ................... ..........
Дебитори ......................
Мобили ..........................
Недвижими имоти ........
Загуби за ...... год .........

30 000
320 000
846 000
162 000
40 000
120 000
177 000

-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Акцепти .......................
Кредитори ...................

1 200 000
30 000
180 000
285 000

-
-
-
-

 

1 695 000

-

 

 1 695 000

-

Общото събрание решава да намали основния капитал с 200 000.- лв., от която сума ще се покрие загубата, а остатъкът да се отнесе по резервния фонд.

Счетоводни записвания:

___________” ___________

ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                       200 000.-
на РЕЗЕРВЕН ФОНД                                          23 000.-
ЗАГУБА ЗА ............. год.                                    177 000.-

Съгл. решение на общото събрание,
протокол № .........от .........................,
одобрено от съда, с опред. № ..........
от .............................. и вписано в
търг. рег., намалява се основния
капитал с 200 000.- лв. за покриване
на загубата, а разликата се отнася
по рез. фонд.
___________” ___________

Балансът на дружеството, след тази операция, ще показва следното положение:

Актив Пасив

Каса ................................
Римеси ................. .........
Стоки ................... ..........
Дебитори ......................
Мобили ..........................
Недвижими имоти ........

30 000
320 000
846 000
162 000
40 000
120 000

-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Акцепти .......................
Кредитори ...................

1 000 000
53 000
180 000
285 000

-
-
-
-

 

1 518 000

-

 

 1 518 000

-

От така съставения Баланс е видно, че основният капитал е намален с 200 000 лв., срещу което загубата е покрита, а резервният фонд е увеличен с 23 000 лв.; изплащания от касата не са станали, нито е намалена стойността на останалите имущества. Чрез тази финансова операция обаче дружеството се е стабилизирало.

Пример II

Дружеството с о.о. показва следния Баланс
                                                                                                                        

Актив Пасив

Фабрични сгради ......
Машини .....................
Инструменти ............
Движими имоти .......
Каса ..........................
Римеси .....................
Фабрикати ................
Производство ..........
Сурови материали ...
Спомагат. материали
Дебитори ..................
Патенти ....................
Загуби & печ. за ..... г.

800 000
1 300 000
55 000
126 000
72 000
397 000
780 000
180 000
280 000
93 000
368 000
94 000
140 000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Амортизации ...............
Акцепти .......................
Кредитори ...................

3 000 000
78 000
150 000
583 000
874 000

-
-
-
-
-

 

4 685 000

-

 

4 685 000

-

Общото събрание, след като е разгледало положението на дружеството, е намерило, че се налага една преоценка на някои дружествени имущества, Балансовата стойност на които е по-висока от реалната, че резервният фонд трябва да се подсили, а загубата да се покрие. Предвид на това, то решава да се намали основния капитал с 500 000.- лв., която сума ще се употреби както следва: 140 000.- лв. за покриване на загубата, 150 000.- лв. за амортизация на машините, 80 000.- лв. на фабричните сгради, 10 000.- лв. на движимите имоти, 50 000.- лв. патентите, а остатъкът от 70 000.- лв. ще се отнесе към резервния фонд.

Счетоводни записвания:

___________” ___________

ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                                                 500 000.-
на РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                                   70 000.-
АМОРТИЗАЦИИ                                                                          290 000.-
ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ ЗА ........... Г.                                            140 000.-

Съгл. решение на общото събрание, протокол № .........
от ........................., одобрено от съда, с опред. № ..........
от .............................. и вписано в търг. рег., намалява
се основния капитал с 500 000.- лв. която сума ще се
използва: 140 000.- лв. за покриване на загубата,
290 000.- лв. за амортизация на фабричните сгради,
машините, движими имоти и патентите, 70 000.- лв.
се отнасят към резервния фонд.
___________” ___________

Балансът на дружеството, след намалението на основния капитал, е следният:

                                                                                                                        

Актив Пасив

Фабрични сгради ......
Машини .....................
Инструменти ............
Движими имоти .......
Патенти ....................
Каса ..........................
Римеси .....................
Фабрикати ................
Производство ..........
Сурови материали ...
Спомагат. материали
Дебитори ..................

800 000
1 300 000
55 000
126 000
94 000
72 000
397 000
780 000
180 000
280 000
93 000
368 000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Амортизации ...............
Акцепти .......................
Кредитори ...................

2 500 000
148 000
440 000
583 000
874 000

-
-
-
-
-

 

4 545 000

-

 

4 545 000

-

Сравнени двата Баланса на дружеството (преди и след намалението на основния капитал), ще установим, че основният капитал е намален с 500 000.- лв., срещу което имаме увеличение на резервния фонд със 70 000.- лв., на амортизациите с 290 000.- лв., а загубата от 140 000.- е покрита. Дружественият Баланс показва вече едно по-благоприятно положение.

Пример III

При настоящия Пример заздравяването на дружеството минава през две фази: а) намаление на основния капитал, което има за цел да покрие загубата, да сведе дружественото имущество към реалната му стойност, да се създадат или подсилят фондове и пр. и б) увеличение на основния капитал чрез привличане за съдружници някои от кредиторите.

Увеличението на основния капитал, взето само по себе си, трябва да се смята също като една заздравителна мярка (саниране на предприятието).
Дружеството с о.о. има следния

Актив Пасив

Фабрични сгради ......
Машини .....................
Инструменти ............
Движими имоти .......
Каса ..........................
Римеси .....................
Фабрикати ................
Производство ..........
Материали ...............
Дебитори ..................
Загуба за .............. г. .

750000
1400000
42000
63000
37000
160000
218000
24000
137000
439000
132000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Амортизации ...............
Акцепти .......................
Кредитори ...................
Ипотека .......................

2000000
60000
92000
640000
210000
400000

-
-
-
-
-
-

 

3402000

-

 

3402000

-

Явно е, че Балансът на дружеството е неблагоприятен, защото показва 132 000 лв. загуба. Вън от това, докато основният капитал на дружеството е 2 000 000 лв., същото е инвестирало във фабрични сгради, машини и др. около 2 300 000 лв. Имобилизирани са, следователно не само всичките собствени средства на дружеството, но и една част от чуждите такива, с което ликвидността е влошена значително. Заслужава да се отбележи, че сумата на дебиторите възлиза на 439 000 лв., тази на римесите е 160 000 лв., а общата сума на фабрикатите и разните материали е едва 379 000 лв. И тук имаме признаците на недобра ликвидност. Що се отнася до резервния фонд и амортизациите, те се преценяват като недостатъчни.

Поради лошото положение на дружеството, съдружниците, в съгласие с някои от кредиторите, решават да предприемат заздравяване на същото. Тази мярка ще се изрази в:

  • намаление на основния капитал с 500 000 лв., от която сума ще се употребят: 132 000 лв., за покриване на загубата, 85 000 лв. за амортизация на фабричните сгради, 155 000 лв. – на машините, 28 000 лв. – на движимите имоти, 50 000 лв. за съмнителни вземания, а остатъкът ще се отнесе към резервния фонд и
  • в увеличение на основния капитал със 700 000 лв., в което кредиторите по акцепти ще вземат участие с 300 000 лв., а тези по ипотеката с 400 000 лв.

Счетоводни записвания:

1. По намаление на основния капитал

___________” ___________

ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                                              500 000.-
на САНИРАНЕ                                                                           500 000.-
АМОРТИЗАЦИИ                                                                         
(текст ......................)
___________” ___________

САНИРАНЕ                                                                             500 000.-
на РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                                  50 000.-
АМОРТИЗАЦИИ                                                                       318 888.-
ЗАГУБА ЗА ..... г.                                                                      132 000.-                                                                  
(текст ......................)
___________” ___________

Забележка: В дадения случай може да се работи и без с/ка „Саниране”, а с намалението да се задължи с/ка „Основен капитал”, срещу заверение на с/ка „Резервен фонд”, Амортизации и „Загуба за ..... год.” От горните две счетоводни статии е видно, че с/ка „Саниране” има временен характер

Балансът на дружеството, след намалението на основния капитал, ще изразява следното положение:

Актив Пасив

Фабрични сгради ......
Машини .....................
Инструменти ............
Движими имоти .......
Каса ..........................
Римеси .....................
Фабрикати ................
Производство ..........
Материали ...............
Дебитори ..................

750000
1400000
42000
63000
37000
160000
218000
24000
137000
439000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Амортизации ...............
Акцепти .......................
Кредитори ...................
Ипотека .......................

1500000
110000
410000
640000
210000
400000

-
-
-
-
-
-

 

3270000

-

 

3270000

-

Като резултат от предприетата финансова мярка имаме следните промери в Баланса: загубата е изчезнала, основният капитал е намален с 500 000 лв., срещу което резервният фонд е увеличен с 50 000 лв. а амортизациите с 318 000 лв.

1. По намаление на основния капитал

___________” ___________

ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                                          700 000.-
на ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                                               700 000.-

    (текст ......................)
___________” ___________

АКЦЕПТИ                                                                                    340 000.-
ИПОТЕКА                                                                                    400 000.-
на ВНОСКИ с/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ                                   700 000.-

(текст ......................)
___________” ___________

Балансът на дружеството, след увеличението на основния капитал, ще показва следното положение:

Актив Пасив

Фабрични сгради ......
Машини .....................
Инструменти ............
Движими имоти .......
Каса ..........................
Римеси .....................
Фабрикати ................
Производство ..........
Материали ...............
Дебитори ..................

750000
1400000
42000
63000
37000
160000
218000
24000
137000
439000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Амортизации ...............
Акцепти .......................
Кредитори ...................

2200000
110000
410000
340000
210000

-
-
-
-
-

 

3270000

-

 

3270000

-

В случая, промяна в общата сума на Баланса (Актив – Пасив) няма, но затова пък трябва да отбележим увеличението на собствените средства, респективно на основния капитал със 700 000 лв., срещу съответно намаление на дълговете. Следователно, ликвидността на дружеството е подобрена, а най-важното, отстранени са неудобствата на ипотекарното задължение.