Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Намаление на основния капитал > Намаление на основния капитал чрез връщане на основни дялове

Счетоводство и баланси на ООД

Намаление на основния капитал чрез връщане на основни дялове

При този определен в ал. II чл. 64 ЗДОО начин за намаление -на основния капитал, ние разбираме, че цели основни дялове, или проценти от тях ще се повърнат на съдружниците в пари. Изплащането ще стане от разполагаемите средства на дружеството. С това се намалява общата сума на дружественото имущество, но имаме същевременно и намаление на основния капитал.

Предприемането на подобна заздравителна мярка предполага наличност от излишни собствени средства и невъзможност да бъдат те пласирани рентабилно.

Да предположим, че д-вото с ограничена отговорност има следния

Баланс

Актив Пасив

Каса ................................
Римеси ................. .........
Стоки ................... ..........
Дебитори ......................
Мобили ..........................
Недвижими имоти ........

93 000
300000
206000
472000
125000
20000
80000

-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Акцепти .......................
Кредитори ...................
Печалба ......................

1000000
80000
90000
80000
46000

-
-
-
-
-

 

1296 000

-

 

 1296999

 

Общото събрание намира, че дружеството разполага с излишни собствени средства и няма изгледи да се разшири стопанската му дейност, поради което решава да се намали основния капитал с 300 000 лв., което намаление ще се разхвърля пропорционално на основните дялове и ще се изплати от разполагаемите средства в банките (влогове).

Казахме вече, че счетоводните записвания по намаление на основния капитал трябва да се извършат след изпълнението на предвидените в чл. чл. 65 и 66 ЗДОО формалности. В случая, тези записвания ще са следните:

__________”___________
КАСА                                                                        300 000.-
на ВЛОГОВЕ                                                             300 000.-
Изтеглени от банка „X" с чек
№................, съгласно
решението на общото събрание,
протокол №............
от .......................................
__________”___________

ОСНОВЕН КАПИТАЛ                              300 000 -
на КАСА                                                                         300 000.-
Изплатено на съдружниците
срещу основните им дялове,
съгласно решението на общото
събрание,протокол №...........,  
от..........................., одобрено от
съда с определение №...........,
от........................... и
вписано в търговския регистър
том II на...................
След разнасянето на тези счетоводни статии в главната книга, Балансът на дружеството ще показва следното положение:

Баланс

Актив Пасив

Каса ................................
Римеси ................. .........
Стоки ................... ..........
Дебитори ......................
Мобили ..........................
Недвижими имоти ........

93 000
206 000
472 000
125 000
20 000
8 000

-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Акцепти .......................
Кредитори ...................
Печалба ......................

700 000
80 000
90 000
80 000
46 000

-
-
-
-
-

 

996 000

-

 

 996 000

 

Сравнен този Баланс с оня преди намалението на основния капитал, ще установим, че това намаление е станало чрез изплащане от оборотните средства на дружеството, защото Активното имущество „Влогове в банки" не съществува вече.