Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Намаление на основния капитал

Счетоводство и баланси на ООД

Намаление на основния капитал

И в тоя случай имаме една промяна на първоначално определения в дружествения договор основен капитал. Това внася, следователно, едно изменение на самия дружествен договор, за което е нужно, да има решение на общото събрание. Решението трябва да посочва точно размера и целта на намалението на основния капитал, както и начина, по който ще се извърши (чл. 64 ЗДОО).

Намалението на основния капитал трябва да бъде заявено за вписване в търговския регистър, като се подаде заявление до съответния областен съд и се приложат упоменатите в чл. 66 ЗДОО книжа. В дружествените, счетоводни книги, намалението на основния капитал трябва да се осчетоводи след като то е регистрирано от съда. Вземането на счетоводни операции преди това вписване или ако въобще такова не е станало, противоречи на закона, е недействително и не може да има сила и значение за дружествените кредитори.

Подготвителната работа по намалението на основния капитал трябва да обхване предвидените в чл. 65 ЗДОО формалности, според които управителите са длъжни да обнародват в три броя на „Държавен вестник" предстоящото намаление на основния капитал като обявят, че дружеството е готово при поискване да заплати или даде обезпечение на всички кредитори, чиито вземания съществуват в деня на последното обнародване. Нужно е още да се обяви, че ще се смята за дадено съгласието за намалението от страна на ония кредитори, които в продължение на три месеци от означения ден не съобщят на дружеството. На известните кредитори съобщението трябва да се направи поотделно с препоръчано писмо. Добре е писмото да бъде подадено с обратна разписка.

Вписването в търговския регистър на решението за намаление на основния капитал не може значи да стане по-рано от три месеци след последното обнародване в „Държавен вестник". Следва счетоводството да се съобрази с това положение.

Предвид разпоредбата на въпросния член от ЗДОО управителите на дружеството с о. о. следва да преценят възможностите за постигане споразумение с кредиторите, по силата на което последните биха се сметнали за обезпечени в своите вземания, а също и възможностите за евентуалните изплащания на несъгласните с предложените обезпечения кредитори. Една недостатъчна преценка на тия възможности е от естество да даде обратни резултати и да влоши и без това недоброто положение на дружеството. Разбира се, това не ще се отнася до случаи, когато дружеството пред приема намаление на основния си капитал с цел да подобри влошената си следствие на излишни собствени средства рентабилност.

Намалението на основния капитал трябва да се смята като една заздравителна мярка (саниране на предприятието). Съображенията за предприемане на подобна финансова мярка могат да бъдат най-различни:

  1. Поради вътрешни или външни и независещи от волята и желанията на съдружниците причини, дружеството е реализирало загуби, които не могат да се покрият, защото не разполага с резерви или, ако има такива, пак поради същите причини, тези резерви не са достатъчни. Изгледите при това, за една по-благоприятна стопанска дейност не  се виждат или са много малки.
  2. Поради неправилната оценка на внесените срещу основните дялове имущества (вноски в натура), номиналната стойност на основния капитал е по-голяма от действителната му, а от там слаба рентабилност, която, между другото, се отразява неблагоприятно и върху кредитоспособността на дружеството.
  3. Поради неправилна оценка (надценяване или недостатъчни обезценки) на имуществата от страна на управителите, установяването на стопанския резултат през течение на ред години не е било действително; от там изплащане на недействителни тантиеми и дивиденти, изтегляне на оборотни средства, влошаване ликвидността на дружеството, а най-важното, създаване на значителна кухина между номиналната и действителната стойности на основния капитал.
  4. Изменилите се стопански условия са оказали и неблагоприятно въздействие върху обема на дружествената дейност, поради което тя е стеснена, а от там невъзможност да се пласират рентабилно средствата на дружеството.
  5. Първоначалният размер на основния капитал е определен в повече и несъразмерно с обема на дружествената дейност, нито пък има благоприятни изгледи да бъде тя разширена. Поради това - също слаба рентабилност.

Мерките за заздравяването на дружеството биха могли да се изразят в следните направления:

  1. чрез намаление на основния капитал да се покрие загубата или да се реализира преценката на дружественото имущество, като при това, се създадат необходимите резерви;
  2. чрез изтегляне на излишните собствени средства, или пък ако се установи, че те са достатъчни, да се освободят съдружниците от задължението да изплатят невнесената част срещу поетите от тях дялове.

В единия и другия случай, като последица от тези мерки, се явява намаление на основния капитал.

Често пъти, в практиката санирането на предприятието се явява като предпоставка за едно проектирано увеличение на основния капитал, което трябва да се реализира, било чрез усилията на самите съдружници, било със съдействието на кредиторите, от крито, при това, се искат и известни  материални жертви. За целта, чрез намаление на основния капитал, имуществото на дружеството се свежда към неговата реална стойност, покриват се загуби, образуват се и необходимите резерви, след което някои от дружествените кредитори се привличат за съдружници.

Според чл. 64 ЗДОО, намалението на основния капитал може да се извърши по един от следните начини:

  • чрез повръщане на основни дялове;
  • чрез намаление номиналната стойност на основните дялове и
  • чрез освобождаване от пълното изплащане на дяловете. Основният капитал не може да бъде намален под 200 000 лева, какъвто минимум е определен в чл. 8 ЗДОО (ал. III чл. 64 ЗДОО). Пак според същия член, ако намалението се извършва чрез повръщане на части от основните дялове или чрез освобождаване от задължение за пълно изплащане на същите, остатъкът на всеки основен дял не може да е по-малък от 10 000.- лв.

Ще разгледаме счетоводните записвания във връзка с предвидените в ЗДОО начини за намаление основния капитал. За допълнение и изяснение на третирания въпрос мислим, че ще представлява интерес, ако се разгледат и счетоводните записвания при намаление на основния капитал, целящо да улесни впоследствие едно проектирано увеличение на същия.