Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Надзорен съвет

Докато търговският закон предвижда задължително съставянето на надзорен съвет при акционерните дружества, а същото предписание съдържа и ЗКС, съгл. чл. 33 ЗДОО, дружеството с ограничена отговорност е задължено да има такъв съвет само, ако числото на членовете надминава 20. Това, разбира се, не отнема свободата на съдружниците да предвидят, ако намерят за полезно, надзорен съвет и при по-малко членове. Нужно е обаче, според ал. II, чл. 33 ЗДОО, да има съответно постановление в дружествения договор.

Функциите на надзорния съвет при дружеството с ограничена отговорност са определени с чл. 36 ЗДОО, а именно:

„Надзорният съвет е длъжен с грижата на добър търговец да надзирава управителите по всички клонове на управлението и за тая цел да се държи в течение на всички дружествени дела. Той може във всяко време да изисква от управителите нужните сведения и в целия си състав или чрез отделните свои членове, да преглежда книгите и книжата на дружеството и да проверява състоянието на дружествената каса и наличността на ефектите, дълговете, документите и стоките. Той трябва да преглежда равносметката, сметката за печалбите и загубите и предложението за разпределението на печалбите и да докладва писмено за това на събранието на съдружниците, преди то да вземе решение по тях".

С въпросния член на закона са дадени общи положения за обязаностите на надзорния съвет. Техниката по тяхното изпълнение не е определена. Затова пък ал. II. чл. 36 задължава надзорния съвет да уреди упражнението на своите обязаности с особен правилник. Тази разпоредба на въпросния член от закона трябва да се отбележи като една новост в нашето търговско законодателство, тъй като според ТЗ и ЗКС надзорният съвет не е длъжен да се ръководи по специален правилник, а неговите права и задължения са уредени в устава на дружеството или на кооперативното сдружение.

Чл. 36. ЗДОО постановява на първо място, че надзорният съвет трябва да полага грижите на добър търговец. Според това, в основата на изработения от надзорния съвет правилник трябва да легне грижата за създаване на една целесъобразна техника за начините, по които ще се извършват ревизиите от този съвет.

В общи линии, правилникът трябва да съдържа следните наставления за извършване проверките на:

Касата

Да се проверява касовата наличност и същата да се сравнява със с/ка „Каса" в баланса на ревизирания период. Салдото да се сравнява и с това на касовата книга.

Сравнението само на наличността със салдото по главната и спомагателните книги не е достатъчно. Нужно е да се извърши проверка и на самите оправдателни документи по касовите постъпления и изплащания, за да се установи дали те отговарят на записванията на счетоводното и дали са автентични.

Проверката трябва да има за цел установяването още на обстоятелството, дали показаният разход е действително извършен.

Стоките

Тук проверката трябва да обхване, преди всичко, формалната страна на въпроса - как са извършени сделките, дали има решение на управителния съвет, на общото събрание и пр., след което да се простре върху постъпилите стоки, като се вземат под внимание оправдателните документи товарителници, фрахтове и др. и се види дали количеството, качеството и цената съвпадат с тези на поръчката.От особена важност е, да се извърши проверка и на калкулациите, като и тук за база се вземат оправдателните документи - фактури, фрахтове и пр.

Необходимо е да се извърши проверка и върху основанията за повръщането на някои стоки от страна на клиентите, като за целта се използуват пък съответните оправдателни документи и книжа - документите за транспорт, рекламационни писма, писмата за дадените от клиентите поръчки и пр.

Ако пълната проверка е невъзможна, поради обема на работата, то частичната проверка е наложителна. Тя трябва да се изрази в преглед на отделни записвания през ревизирания период и да се установи, дали има връзка между магазинната книга и сметката на доставчиците или касовата книга за извършените покупки в брой. Същата частична проверка ще се извърши и върху продажбите, като обхване и формалната страна, чрез изследване върху кореспонденцията, писмата за поръчки и други документи относно вида, качеството, количеството и цената на продадените стоки.

По-нататък, следва да се направи и контрол върху продажбите в брой и на дребно, за да се установи дали магазинерът продава в брой или по своя инициатива отпуска кредити, дали са спазени определените от управителите цени и пр.

Тук е мястото да се определи още, до колко и какви грижи са положени за съхранение на стоките, което обстоятелство е много важно, за тяхното предпазване и за избягване на липсите или влошаване на качеството.

Консигнирани стоки

Проверката ще обхване пак изследвания върху оправдателните документи, с цел да установи действителността на сделката и положението, в което се намират тези стоки в момента на ревизирането, т. е. задържани ли са те дълго време в складовете на комисионера, какви са причините за това и какви мерки трябва да се препоръчат за успешното им пласиране.

Текущи сметки. - Тези сметки са главна съставна част от счетоводството, като се има пред вид, че съществува тясна връзка между тях и покупките от една страна и продажбите от друга.

Проверката може да се извърши в няколко направления:

  • проверката на салдото по главната книга и сравнението му с общото салдо по съответната спомагателна книга;
  • проверката на основанията (законността) за извършените записвания;
  • преглед на движенията по отделните сметки, оценка на кредитоспособността на длъжника и даване на съответните препоръки.

По-нататък, проверката трябва да обхване законните основания за направените отбиви и рабати на клиентите и дали наистина откритите сметки са такива на съществуващи лица.

Съмнителни вземания

Едно особено внимание се налага при проверката на тези вземания, тъй като те представляват вече бъдещи пълни или частични загуби, но могат да крият в себе си и известни изненади. Следва да се проверят основанията, за да се Отнесе едно дружествено вземане към съмнителните такива и да се види дали, управителите не носят в случая отговорност, като са превишили определения от управителния съвет кредит или не са взели своевременно нужните мерки за събиране на вземането.

Често пъти, тук могат да бъдат открити сметки на управителите и на чиновниците, пътниците и др. лица, които нямат право да ползуват кредити от дружеството.

Разни сметки (временни сметки)

Тази сметка може да даде място на записвания, които целят да прикрият известни нежелателни за управителите положения, да прикрият реализирани печалби, а най-вече загуби. Ето защо, обстойното разглеждане на с/ка „Разни сметки" е от особено значение.

Правилникът трябва да съдържа наставления в същия дух, относно проверката и на останалите активни имущества.

Една по-щателна проверка от страна на надзорния съвет се налага при годишното приключване. Нейната задача трябва да има за цел да установи, дали балансът е правилно съставен, не само от формална, но и от материална страна, т. е. нужно е да се констатира, как са извършени оценките на имуществата, дали са спазени дружествените за случая нареждания и тези на съответните закони и дали най-после показаните в баланса имущества са действителни по вид, качество, количество и стойност.

Най-после, като се имат пред вид отговорностите на надзорния съвет, правилникът трябва да съдържа и необходимите разпоредби относно начините за извършване на проверка върху съставената на края на годината с/ка за загубите и печалбите и върху разпределението на печалбата.