Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Счетоводна работа при ликвидацията

Откриват се сметките в главната книга. Данните за това се вземат от горния баланс, който се  смята   за   „Встъпителен    ликвидационен   баланс".

С/ка „Основен капитал" бихме могли, както казахме вече, да заменим със с/ка „Ликвидационен капитал".
Статията  в дневника по откриването на активните и пасивните сметки ще е следната:

___________”___________
ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                   950000.-
МАШИНИ                                                         1200000.-
КАСА                                                                 60000.-
ЦЕННИ КНИЖА                                             105000.-
РИМЕСИ                                                          85000 -
ФАБРИКАТИ                                                   400000 -
СУРОВИ И СПОМАГАТ. МАТЕРИАЛИ    100000.-
ДЕБИТОРИ                                                     120000 -
МОБИЛИ                                                          90000 -
ПАТЕНТИ                                                        50000 -
на ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ                             1960000,-
АКЦЕПТИ                                                                   700000.-
КРЕДИТОРИ                                                              500000.-
За откриване на активните и пасивните сметки.
___________”___________
За извършените през време на ликвидацията операции  ще  се съставят следните счетоводни статии в дневника:
КАСА                                                                        2 670 000
на ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                          750 000.-
МАШИНИ                                                                     1 100 000.-
ФАБРИКАТИ                                                                520 000.-
СУРОВИ И СПОМАГАТ. МАТЕРИАЛИ                 160 000.-
МОБИЛИ                                                                      60 000.-
ПАТЕНТИ                                                                     80 000.-
Продадени са горните имущества на „Текстил" А. Д-во, София, съгл. проток. №............от...............на ликвидаторите.
___________”___________
КАСА                                                                        85 000.-
на РИМЕСИ                                                                 85 000.-
Събрана стойността на
римесите.
___________”___________
С/ка „Основен капитал" бихме могли, както казахме вече, да заменим със с/ка „Ликвидационен капитал".
Статията  в дневника по откриването на активните и пасивните сметки ще е следната:
ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                   950000.-
МАШИНИ                                                         1200000.-
КАСА                                                                 60000.-
ЦЕННИ КНИЖА                                             105000.-
РИМЕСИ                                                          85000 -
ФАБРИКАТИ                                                   400000 -
СУРОВИ И СПОМАГАТ. МАТЕРИАЛИ    100000.-
ДЕБИТОРИ                                                     120000 -
МОБИЛИ                                                          90000 -
ПАТЕНТИ                                                        50000 -
на ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ                          1960000,-
АКЦЕПТИ                                                                     700000.-
КРЕДИТОРИ                                                                500000,-
За откриване на активните и пасивните сметки.
___________”___________
За извършените през време на ликвидацията операции  ще  се съставят следните счетоводни статии в дневника:
КАСА                                                              2670000
на ФАБРИЧНИ СГРАДИ                          750000.-
МАШИНИ                                                      1100000.-
ФАБРИКАТИ 5                                             20000.-
СУРОВИ И СПОМАГАТ. МАТЕРИАЛИ           160000,
МОБИЛИ                                                       60000,
ПАТЕНТИ                                                     80000,
Продадени са горните имущества на
„Текстил" А. Д-во, София, съгл. проток.
№............от...............на ликвидаторите.
КАСА                                                                                   85000.-
на РИМЕСИ                                                                       85000,
Събрана стойността на римесите.
___________”___________
ЦЕННИ КННЖА                                             30 000.-
ФАБРИКАТИ                                                   120000. -
СУРОВИ И СПОМАГАТ. МАТЕРИАЛИ    60000. -
ПАТЕНТИ                                                        30000. -
ЛИХВИ & СКОНТО                                        8000. -
на ЛИКВИДАЦИЯ                                    248000. –
Реализирана печалба при ликвидацията.
___________”___________

ЛИКВИДАЦИЯ                                           370000. -
на ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                             200000.-
МАШИНИ                                                                        100000.-
МОБИЛИ                                                                         30000. -
ЛИКВИДАЦИОННИ РАЗНОСКИ                              40000.-
Реализирана загуба  при ликвидацията на
горните имущества.
ЛИКВИДАЦИОНЕН   КАПИТАЛ                122 000
на ЛИКВИДАЦИЯ                                                      122 000
Отнася се чистата загуба
при ликви дацията по с/ка „
Ликвидационен ка питал".

Някои автори отнасят по с/ка „Ликвидация" веднага реализираната загуба или печалба от продажбата на имуществата. Ние смятаме, че веднъж възприет начина да си служим през годината с резултатни сметки, резултатите по тях, както и тези по водените смесено имуществени сметки трябва да се отнасят по с/ка „Ликвидация" на края на годината.

След разнасянето на горните статии по главната книга, последният ликвидационен баланс или, както го нарекохме, „Окончателен ликвидационен баланс „ще показва следното положение:

Актив Пасив

Каса ............................

1838000

-

Ликвидацион.капит.

1838000

-

 

1838000

-

 

1838000

-

След изпълнението на предвидените в чл. 117 ЗДОО формалности, касовата наличност ще се разпредели между съдружниците, съразмерно на изплатените основни дялове.

Ликвидацията на дружеството дава следния резултат:

1) Внесен основен капитал..................    лв. 2000000.-
2) Реализирано при ликвидацията ............. 1838000.-
3) Загуба от ликвидацията......................лв.   162000.-
или 8-10%
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАГУБАТА
1) Капитал на А......................................лв. 1200000.-
Загуба от ликвидацията ............... лв. 97000.-  лв. 1102800.-
2) Капитал на Б......................................лв.   800000-
Загуба от ликвидацията.................лв.64800.-         735,200.-
Всичко лв. 1.898,000.-
Счетоводната статия по изплащане капитала на съдружниците ще гласи:
___________”___________
ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ   1838000.-
на  КАСА                                                                 1838000.-
Изплатено на съдружника А. лв.
1102800.- и на съдружника Б. лв.
735200.-
___________”___________

С това ликвидацията на дружеството е вече привършена. Ликвидаторите са длъжни да поискат от съда заличаването на дружествената фирма, като при това удостоверяват, че с решение на съдружниците са освободени от отговорност. Съдът обнародва заличаването на фирмата в „Държавен вестник" (чл. 119. ЗДОО).

Главна книга

Положението на сметките в главната книга при този случай ще е следното:

Актив Пасив

На разни ......................

 

На Разни ...................
...................................
Римеси .....................
Ценни книжа ............
Дебитори .................
Лихви & Сконто .......

60000

-

От Разни .......................

 

От Ликв. разноски
Акцепти и кред.
Ликвид. капитал

60000

-

60000

-

60000

-

60000
2670000
85000
135000
120000
8000

-
-
-
-
-
-

40000
1200000
1838000

-
-
-

3078000

 

3078000

 

Фабрични сгради

Да дава Да взема

На разни ......................
„Загуби & печалби

800000
230000
103000

-
-
-

От Амортизации ........
„ Разни .......................

80000
950000
1030000

-
-
-

На Разни ...................

950000

-

От Каса ..................
„ Ликвидация ............

750000
200000

-
-

 

950000

-

 

950000

-

Машини

Да дава Да взема

На разни ......................

1300000

-

От Амортизации ........
„ Разни .......................

100000
1200000

-
-

 

1300000

-

 

1300000

-
-

На Разни .................

120000

-

От Каса .....................
„ Ликвидация ............

1100000
100000

-
-

 

1200000

-

 

1200000

-

Ценни книжа

Да дава Да взема

На разни ......................

1400000

-

От Загуби и печалби
„ Разни .......................

35000
105000

-
-

 

1400000

-

 

1400000

-
-

На Разни .................
„ Ликвидация ............

105000
30000

-
-

От Каса .....................

135000

-

 

135000

-

 

135000

-

Римеси

Да дава Да взема

На разни ......................

85000

-

От Разни ....................

85000

-
-

На Разни .................

85000

-

От Каса .....................

85000

-

 

135000

-

 

135000

-

Фабрикати

Да дава Да взема

На разни ......................

500000

-

От Загуби и печалби
„ Разни .....................

100000
400000

-
-

 

500000

-

 

500000

-

На Разни .................
„ Ликвидация

400000
120000

-
-

От Каса ....................

520000

-

 

160000

-

 

160000

-

Сурови и спомагателни материали

Да дава Да взема

На разни ......................

135000

-

От Загуби и печалби
„ Разни ....................

35000
100000

-
-

 

135000

-

 

135000

-

На Разни ..................
„Ликвидация ............

100000
60000

-
-

От Каса ........................

160000

-

 

160000

-

 

160000

-

Мобили

Да дава Да взема

На разни ......................
„Загуби и печалби

80000
3000

-
-

От Амортизация..........
„ Разни ........................

20000
90000

-
-

 

110000

-

 

110000

-

На разни ......................

90000

-
-

От Каса ........................
„Ликвидация ...............

60000
30000

-
-

 

90000

-

 

90000

-

Дебитори

Да дава Да взема

На разни ......................

150000

-

От Загуби и печалби
„ Разни

30000
120000

-
-

 

150000

-

 

150000

-

На разни ......................

120000

-

От Каса ........................

120000

-

Патенти

Да дава Да взема

На разни ......................

50000

-

От Разни ...................

50000

-
-

 

50000

-

 

50000

-

На разни .....................
„Ликвидация.

120000
30000

-
-

От Каса ........................

80000

-

 

80000

-

 

80000

-

Основен капитал

Да дава Да взема

На Загуби и печалби
„Разни.......................

40000
1969999

-
-

От Разни ...................

2000000

-
-

 

2000000

-

 

20000000

-

Резервен фонд

Да дава Да взема

На Загуби и печалби

300000

-

От Разни ...................

300000

-

Амортизация

Да дава Да взема

На Загуби и печалби

200000

-
-

От Разни ...................

2000000

-
-

Акценти

Да дава Да взема

На Разни.......................

700000

-
-

От Разни ...................

7000000

-
-

На Каса

700000

-

На Разни

700000

-

Кредитори

Да дава Да взема

На Разни....................
................................

400000
200000

-
-

От Резервен фонд
От Разни ..................
„Основен капитал

2000000
260000
4000

-
-
-

 

6000000

-

 

60000

-

Лихви и сконто

Да дава Да взема

На Ликвидация ......

8000

-

От Каса

8000

-

Ликвидационни разноски

Да дава Да взема

От Каса ...................

40000

-

От Ликвидация

40000

-

Ликвидация

Да дава Да взема

На Разни....................

370000

-

От Разни ...................
От Ликвидац. к-л

248000
122000

-
-

 

370000

-

 

370000

-

Основен капитал

Да дава Да взема

На Ликвидация ........
„ Каса

40000
1888000

-
-

От Разни ...................

1960000

-

 

1960000

-

 

1960000

-