Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Прекратяване и ликвидация на ООД > Счетоводна работа преди ликвидацията

Счетоводство и баланси на ООД

Счетоводна работа преди ликвидацията

Състои се в съставянето на встъпителния ликвидационен баланс и вземането на свързаните с него счетоводни операции.

Известни автори се задоволяват да отнесат само загубата по с/ка „Основен „капитал", а коригирането на дружественото имущество, т. е. свеждането му към осъществимата стойност, както и ликвидирането на корективните и действителните фондове остават да се извършат през периода на ликвидацията. Мотивират се, че тази стойност мъчно би могло да се установи. Ние сме на мнение, че дейността през двата периоди трябва да бъде отделно изразена в счетоводството. Смятаме също, че корективните и реалните фондове не трябва да съществуват през ликвидационния период, защото те стават вече излишни.

Счетоводната работа, следователно, в момента на прекратяването на дружеството ще се състои в следното:

  1. Да се унищожат корективните сметки, в случая с/ка „Амортизации", като салдото по нея се отнесе в заверение на с/ките, от които е произлязло.
  2. Да се унищожат реалните фондове, като се отнесат по с/ка „Загуби & печалби".
  3. Активните имущества да се сведат към тяхната осъществима стойност (чл. 6. б. „Ж" ЗТК), а разликата между нея и последната балансова стойност да се отнесе по с/ка „Загуби & печалби".
  4. Салдото по с/ка „Загуби & печалби" да се отнесе по с/ка „Основен капитал".
  5. Да се състави встъпителният ликвидационен баланс

Счетоводни статии в дневника:

___________”___________
АМОРТИЗАЦИИ                                                   200 000.-
на МАШИНИ                                                                             100 000.-
ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                                             80 000.-
МОБИЛИ                                                                                    20 000,-
За унищожение на с/ка .Амортизации".
___________”___________
РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                           300 000.-
на ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                                                       300 000.-
За унищожение на резервния фонд.
___________”___________
ФАБРИЧНИ СГРАДИ                                          230 000.-
МОБИЛИ                                                                   30 000 -
на ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                                                260 000.-
Реализирана счетоводна печалба,
следствие преоценката на:
фабричните сгради за 950000.-
и на мобилите за 90 000.-, съгл.
протокола на ликвидаторите.
___________”___________
ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                                          200 000-
на ЦЕННИ КНИЖА                                                                 35 000.-
ФАБРИКАТИ                                                                            100 000.-
СУРОВИ И СПОМАГАТ. МАТАРИАЛИ                             35 000,-
ДЕБИТОРИ                                                                               30 000-
Реализирана счетоводна загуба,
следствие преоценката на: ценните
книжа за лв. 105 000.- стоките за
400 000.- , суровите материали за
100 000.- и дебиторите за
120 000.- лв., съгл. протокола на
ликвидаторите.
ОСНОВЕН КАПИТАЛ                                          40 000 -
на ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                                                       40 000,-
Отнася се загубата по с/ка „Основен капитал".
След разнасянето на тези статии по главната книга, балансът на дружеството ще показва следното положение:

Актив Пасив

Фабрични сгради ..........
Машини ........................
Каса ..............................
Ценни книжа ................
Римеси .........................
Фабрикати ...................
Сурови и спом. матер.
Дебитори ...................
Мобили ......................
Патенти .....................
Загуба за ..................г.

950000
1200000
60000
105000
85000
400000
100000
120000
90000
50000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Акцепти .......................
Кредитори ...................

1960000
700000
500000

-
-
-

 

3160000

-

 

3160000

-

Въз основа на данните от този баланс, в дневника ще се състави следната статия за приключване на активните и пасивните сметки:

ОСНОВЕН КАПИТАЛ                       1960000.-
АКЦЕПТИ                                            700000 -
КРЕДИТОРИ                                       500000.-
на  ФАБРИЧНИ СГРАДИ           950000.-
МАШИНИ                                 1200000.-
КАСА                                         60000 -
ЦЕННИ КНИЖА                     105000.-
РИМЕСИ                                  85000.-
ФАБРИКАТИ                           400000.-
СУРОВИ И СПОМАГАТ.
МАТЕРИАЛИ                          100000.-
ДЕБИТОРИ                             120000.-
МОБИЛИ                                  90000.-
ПАТЕНТИ                                 50000 -
За приключване на активните и пасивните сметки.
___________”___________