Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Предварителни действия

Тези действия не са свързани със сключването на търговски сделки, а целят вземането на съответни мерки за защита интересите на съдружниците и тия на дружествените кредитори.

След като обявят своето назначение в три последователни броя на „Държавен вестник", ликвидаторите са длъжни, на първо време, да поканят кредиторите на дружеството да заявят вземанията си пред тях. Тази покана трябва да се отправи с препоръчано писмо до известните кредитори (чл. 115 ЗДОО).

Ликвидаторите, особено ако те са назначени от съда, трябва да проверят всички дружествени решения, за да се установи дали те са правилно вземани и дали не противоречат на закона и дружествения договор. От значение е да се установят също законните поводи за прекратяването и ликвидацията на дружеството и дали с това не се е целило увреждане интересите на дружествените кредитори. Нужно е да се проследят и самите действия на управителите, за да се види до колко последните са действували добросъвестно и дали не е ангажирана тяхната отговорност.

Ликвидаторите трябва също да проверяват в какво състояние се намират дружествените застраховки и особено тези против пожар, както и да ги поддържат в изправност, защото в противен случай носят лична отговорност.

До тук предварителните действия по ликвидацията не са изчерпани. Като се има пред вид, че ликвидаторите отговарят формално и материално пред съдружниците, те са длъжни да влязат във връзка с законния представител на последните и да съставят протокол за приемане на дружественото имущество, на дружествените търговски книжа и разни други книжа. За препоръчване е ликвидаторите да парафират търговските книги на дружеството, преди да правят в тях вписвания по ликвидацията.

Друга обязаност на ликвидаторите е да държат в течение съдружниците или техните представители за хода на ликвидацията, като за всяко заседание се съставя протокол, вписан в протоколната книга на управителния съвет и подписан от присъствуващите. Същата процедура трябва да се спазва и при разглеждане дейността за изтеклата ликвидационна година.

Макар ликвидаторите да са облечени с известни права, те са длъжни, дори и когато са назначени о'т съда, да изпълняват решенията на съдружниците (чл. 114 ЗДОО). С тази разпоредба на закона се подчертава още повече необходимостта за ликвидаторите, да слагат за разглеждане и одобрение от съдружниците делата си по ликвидацията и да искат съставянето на съответен за случая протокол.

По силата на чл. 116 ЗДОО, ликвидаторите са длъжни да съставят равносметка (баланс) веднага със започване на ликвидацията, след това и всяка година. Несъмнено, баланс ще трябва да се състави и след окончателното привършване на ликвидацията, без оглед на това, дали е настъпил или не края на оборотната година. Според това трябва да различаваме три вида баланси при ликвидацията на дружеството:

  1. ВСТЪПИТЕЛЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС.
  2. ГОДИШЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС.
  3. ОКОНЧАТЕЛЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС.

В чл. 115 ЗДОО е казано, че ликвидаторите са длъжни да съставят всяка година баланс. Законът обаче не определя от кога започва и кога свършва ликвидационната година. Някои поддържат, че тя трябва да се започне от деня на обявяването на ликвидацията, а други смятат, че трябва да се изравни с обикновената търговска година, макар първият годишен ликвидационен баланс да обеме един по-къс период от време. Ние споделяме последното схващане, като имаме пред вид удобствата от подобно изравнение.

Докато ал. II., чл. 24 ЗДОО предписва съставянето на с/ка „Загуби & печалби", чл. 115 от същия закон не споменава нищо по този повод, а говори, както казахме вече, само за съставянето на баланс на края на всяка ликвидационна година. Някои смятат, че това се разбира от само себе си, а други са на мнение, че предписанието за съставянето на с/ка „Загуби & печалби" е умишлено изоставено от закона, защото при ликвидацията няма редовна стопанска дейност, която да носи печалби или загуби, а такава целяща да изплати дружествените задължения и да разпредели останалото след това имущество между съдружниците. От гледна точка на добре воденото счетоводство, ние смятаме, че съставянето на с/ка „Загуби & печалби" не е излишно, а напротив би било от полза, тъй като чрез нея се внася една по-голяма яснота в баланса и се улеснява отчета на ликвидаторите.