Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Окончателен ликвидационен баланс

Привършена окончателно ликвидацията на дружеството, което, според чл. 113. ЗДОО предполага превръщане имуществото му в пари и изплащането на задълженията, следва с/ка „Ликвидация" да се приключи като се завери със салдото, а се задължи с/ка „Ликвидационен капитал". Окончателният ликвидационен баланс ще показва в активната си страна само касовата наличност, а в пасивната - размерът на ликвидационния капитал.

Суми неподирени от кредитори или от съдружници, се влагат в съда след ликвидацията (ал. II. чл. 117. ЗДОО).

След изтичане на 6 месеци от деня на обявената, според чл. 115. ЗДОО в „Държавен вестник" покана до кредиторите, ликвидационният капитал се разпределя между съдружниците, съобразно с изплатените основни дялове (чл. 117. ЗДОО).

Последната счетоводна статия в книгите на прекратеното и ликвидирано дружество с о. о. ще гласи

___________”___________
ЛИКВИДАЦИОНЕН   КАПИТАЛ
на  КАСА
___________”___________

Въпреки, че ал. 113. ЗДОО нарежда, щото ликвидаторите да превърнат имота на дружеството в пари, това не ще рече, че съдружниците с цел да ускорят ликвидацията и да избегнат излишните ликвидационни разноски и загуби, не могат да поделят това имущество помежду си, съразмерно на внесените основни дялове, без да прибягват до превръщането му в пари. Нужно е обаче да има в случая спогодба, която да е одобрена и от кредиторите, а това предполага те да бъдат удовлетворени по един или друг начин в своите вземания.

Ликвидаторите са длъжни да дадат обстоен отчет при привършването на ликвидацията и да искат освобождаване от отговорност, което трябва да стане с протоколно решение на съдружниците. Това решение ликвидаторите трябва да представят на съда, с молба да бъде заличена фирмата на дружеството. Съдът обнародва в „Държавен вестник" заличаването на дружествената фирма (Чл. 119 ЗЗДО).

Счетоводните книги и книжата на дружеството се предават на един от съдружниците или на трето лице и, съгл. чл. 120. ЗДОО и чл. 15. ЗТК, трябва да се пазят в продължение на 10 години, смятано от датата на последното вписване.

Съдружниците имат право да преглеждат книгите и книжата на прекратеното дружество и да се ползуват от тях в случай на нужда. Кредиторите имат това право само с разрешение от съда (ал. II. чл. 120. ЗДОО).

Следният пример има за цел да ни изясни счетоводната техника относно ликвидацията на дружеството с ограничена отговорност

Балансът на дружеството с о. о. показва следното положение:

Баланс

Актив Пасив

Фабрични сгради
Машини
Каса
Ценни книжа
Римеси
Фабрикати
Сурови и спом. Матер.
Дебитори
Мобили
Патенти
Загуба за ......... г.

800000
1300000
60000
140000
85000
500000
135000
80000
50000
400000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд
Амортизации
Машини    100000
Ф.сгради     80000
Мобили       20000
Акцепти
Кредитори

2000000
300000

 

200000
700000
500000

-
-
-

 

-
-
-

 

370 000

-

 

3700000

-

Поради реализираната загуба и неблагоприятни изгледи за бъдещата стопанска дейност, общото събрание решава да прекрати дружеството и да го обяви в ликвидация. За ликвидатори се назначават досегашните управители, на които ще се заплати 20 000 лв. еднократно възнаграждение.

Ликвидаторите преоценяват дружественото имущество както следва:

1) Машините........................за лв.      1 200 000.-
2) Фабричните сгради.........                    950 000.-
3) Ценните книжа................                     105 000.-
4) Фабрикатите    ........ ...                        400 000.-
5) Суровите и спомагат, материали   100 000.-
6) Дебиторите..................                        120 000.-
7) Мобилите   ....................                     90 000.-
През време на ликвидацията са извършени следните операции:
1) Продадени са на „Текстил" а. д-во в брой, следните дружествени имущества:
а) Фабричните сгради.......................за лв.             750 000.-
б) Машините......................................                         1 100 000.-
в) Фабрикатите..................................                        520 000.-
г) Суровите и спомаг. материали ...                     160 000.-
д) Мобилите......................................                          60 000 -
е) Патентите.....................................                          80 000.-
2) Римесите   са  инкасирани напълно
3) Ценните книжа са продадени...... за лв.          135 000.-
4) Събрани са от дебиторите   ........                      120 000.-
5) Изплатени са:
а) за нотариални разноски    ............                     15 000.-
б) за други разноски.......... ...............                       5 000.-
в) за заплати на ликвидаторите ......                     20 000.-
6) Инкасирани са купони по ценните книжа      8000.-
7) Дълговете са изплатени напълно.
8) Остатъкът от дружественото имущество е разпределен между съдружниците съразмерно на изплатените основни дялове.
9) Дружеството се е състояло от двама съдружници,  от които
А. е имал напълно внесен основен дял за 1 200 000.- лв., а Б. - за 800 000 лв.