Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Встъпителен ликвидационен баланс

Този баланс се съставя при откриването на ликвидацията. Неговата задача е да сведе дружественото имущество към осъществимата му стойност. Разпоредбите, следователно на чл. 24 ЗДОО, отнасящи се до балансовата оценка на дружественото имущество, в случая не ще се имат пред вид, а важат тези дадени в чл. 6., б. „Ж" ЗТК, които гласят, че: „при извънредните ликвидационни инвентари, стоките и имотите се оценяват по тяхната осъществима стойност".

Разпоредбата на въпросния член от ЗТК е дадена в много общи линии, като е предоставена свободата на ликвидаторите да установят осъществимата стойност. Тук именно трябва да проличи тяхната опитност, такт и добросъвестност.

При съставянето на встъпителния ликвидационен баланс, ликвидаторите трябва да имат преди всичко пред вид, че предприятието се намира вече в една нова стопанска фаза, която си поставя задачи за разрешение, съвършено различни от тези при нормалния му живот. Тези задачи са: да се „ ускори ликвидацията, за да се предпази дружеството от излишни загуби, следствие спадане цените на стоките, демодиране или развала на същите, както и да се спестят ликвидационни разноски. Оценката на дружественото имущество ще стане с оглед на психологическия момент, който се явява при всяка ликвидация, а именно склонност у консуматора да подценява стойността на предметите, с цел да извлече изгоди за себе си.

Най-после, много важно е обстоятелството, че поради ликвидацията разнообразието на наличните стоки в предприятието намалява, а това отклонява клиентелата и затруднява бързата разпродажба. Несъобразно определените цени на стоките биха затруднили още повече тази разпродажба.

Известни имущества могат да се покажат във встъпителния ликвидационен баланс за стойност по-голяма от тази, която са имали при последния нормален баланс. Такива случаи ще имаме, когато тези имущества са криели в себе си тайни резерви и сега вече последните излизат на яве, като между другото, оказват своето влияние върху резултатите от преоценката.

Върху тези резултати ще повлияят и корективните фондове (сметки), както и реалните такива, които поради ликвидацията трябва да бъдат унищожени, тъй като тяхното по-нататъшно съществуване се явява вече излишно. За целта ще е нужно да се вземат съответните счетоводни операции, като корективните сметки се задължават, срещу заверение сметките на имуществата, от които са произлезли, а реалните фондове следва да се отнесат по с/ка „Загуби & печалби", която в последствие ще се приключи чрез с/ка „Основен капитал". Тази сметка бихме могли да наречем вече сметка „Ликвидационен капитал".

Загубите и печалбите от преоценката на имуществата следва да отнесем също по "с/ка „Загуби & печалби".

Дружествените дългове ще се установят, като съгласно чл. 115 ЗДОО, се поканят кредиторите да заявят вземанията си.

От казаното до тук е видно каква опитност и добросъвестност трябва да бъдат проявени от страна на ликвидаторите още при самото откриване на ликвидацията. Все пак в интерес на съдружниците е да участвуват непосредствено при провеждането на ликвидацията, да упражнят съответния контрол и да искат от ликвидаторите отчет за дейността им.