Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Действия по самата ликвидация

Предварителните действия по ликвидацията предполагаха известен такт и добросъвестност от страна на ликвидаторите. Действията обаче по самата ликвидация изискват още по-големи грижи, тъй като тези действия са свързани със сключването на редица сделки, целящи да постигнат един задоволителен за съдружниците и дружествените кредитори резултат.

Действията по самата ликвидация са определени в общи линии от самия ЗДОО. Разбира се, че вън от това ликвидаторите, като мандатьори на съдружниците, могат в кръга на своите обязаности, да предприемат ред мерки, стига последните да не противоречат на закона и да целят защита интересите на дружеството и кредиторите му.

Според чл. 113. ЗДОО, една от най-важните задачи на ликвидаторите е да довършат текущите дела на дружеството, да преобърнат имота му в пари и да ликвидират със задълженията. За целта те могат да сключват продажби, да купуват нови стоки, които биха улеснили пласмента на наличните такива, да преработват намиращите се в склада сурови и спомагателни материали, да сключват спогодби с кредиторите, да се съгласяват на помирителен съд и пр.

С оглед на правилното провеждане на ликвидацията, ликвидаторите имат право да изискват от съдружниците нови плащания срещу невнесени напълно основни дялове, но дотолкова, доколкото това е нужно за удовлетворение на кредиторите. Тези искания за изплащания трябва да бъдат съразмерно с направените до прекратяването изплащания (чл. 114 ЗДОО).

Искания спряно съдружниците за внасяне на допълнителни вноски не могат да се правят даже и тогава, когато дружественият договор предвижда такива.

По силата на чл. 16 ЗДОО ликвидаторите са длъжни да употребят наличните суми при прекратяването на дружеството, както и постъпилите през време на ликвидацията такива, за удовлетворение на кредиторите. Трябва да се задържат също суми за непотърсените вземания, за изплащането на дългове с настъпили падежи или за спорни задължения. Същото важи и за висящите задължения.