Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Годишен ликвидационен баланс

Дейността на ликвидацията налага извършването на известни разходи - заплати на ликвидаторите и на персонала, отопление и осветление, наеми, данъци и др., които разходи, при нормалния живот на предприятието, образуваха групата „Общи разноски". Тези разходи тук вече ще се отнасят по сметка „Ликвидационни разноски" или с/ка „Разноски по ликвидация", вместо по обикновената с/ка „Общи разноски".

С/ка „Ликвидационни разноски" следва да отбележим като една от типичните сметки при ликвидацията. Вън от нея, ще си служим и с някои от познатите вече приходо-разходни сметки  „Лихви & Сконто", „Комисионна" и др. На края на годината, салдата по тези сметки, както и това по с/ка „Ликвидационни разноски" ще се отнасят по с/ка „Ликвидация", или по с/ка „Резултати от ликвидация", която се явява вече като една типична с/ка при ликвидацията. Тази сметка замества обикновената с/ка „Загуби & печалби". Не е счетоводна, грешка, ако си служим и с последната сметка, но по-добре е да се възприеме употреблението на „Ликвидация", защото по този начин ще изразим по-ясно стопанската фаза, в която се намира предприятието.

По с/ка „Ликвидация", която замества вече с/ка „Загуби & печалби" и притежава нейния счетоводен характер, следва да се отнасят на края на годината и резултатите от водените смесено имуществени сметки, като при това оценката на наличните имущества ще се извърши пак с оглед разпоредбите на чл. 6. б. „Ж" ЗТК.

Приключването на с/ка „Ликвидация", като се има пред вид нейния характер и предназначение, следва да се извърши на края на годината, чрез с/ка „Основен капитал" или с/ка „Ликвидационен капитал", ако се възприеме последното наименование. В случай обаче, че ликвидационният период обхване няколко години, ежегодното приключване на с/ка „Ликвидация", чрез отнасяне на салдото й в задължение на с/ка „Ликвидационен капитал", според нас се явява излишно. Добре е с/ка „Ликвидация" да се приключи при окончателното привършване на ликвидацията, а до това време салдото по нея ще се показва в актива на баланса, под наименование „Загуба от ликвидация".

При годишното приключване на активните и пасивните сметки можем да използуваме посредничеството на с/ка „Ликвидационен баланс", така, както бихме могли да си служим, и с познатата вече с/ка „Баланс" при нормалната стопанска дейност на предприятието. Практиката изоставя услугите на тези две сметки, защото ги смята ненужни и предизвикващи излишна счетоводна работа.