Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Прехвърляне на дружествени дялове

При разглеждане същността на дружеството с о. о. изтъкнахме, че организацията на тази, създадена за едни по-ограничени стопански обекти дружествена форма, е изградена не само върху собствените средства - основен капитал и фондове, но и върху моралните качества на съдружниците, като при това съществува една тясна връзка между последните. Тази хармонична връзка е, може би, едно от най-важните условия за правилното развитие на дружеството, докато при акционерното - решителният фактор за успеха на предприятието е капиталът. Безрезервната промяна в състава на съдружниците, които обикновено са и управители на дружеството, би спънала неговото правилно развитие и би изложила на риск интересите на кредиторите. Ето защо, законодателят е сметнал за нужно да постави известни ограничения в това отношение, като с чл. 93 ЗДОО нарежда, щото прехвърлянето на дружествени дялове, чрез сделки между живи, да става само с нотариално заверен договор. Нещо повече, с цел да възпрепятствува достъпа на трети лица, преследващи лични и противни на дружествените интереси цели, законът позволява да се предвидят в дружествения договор и други условия за прехвърлянето и особено да се постави то в зависимост от съгласието на дружеството. Френският закон за ДОО е по-строг в това отношение. Според чл. 22 на същия закон, дружествения дял не може да се прехвърли, ако няма съгласието на съдружниците, представляващи най-малко 3Д от основния капитал. Това право на вето има повелителен характер и не може да бъде отменено с дружествения договор.

Безспорно, предвиденото в дружествения договор условие за съгласие не дружеството при прехвърлянето на дружествения дял често пъти, може да се използува във вреда на някои от съдружниците, като останалите такива Съзнателно и без да има вреда за дружеството създават спънки. Законът обаче дава защита на злепоставения съдружник, който, съгл. чл. 95 ЗДОО, има право да отнесе въпроса до съда и последният, след като изслуша управителите, може да разреши на съдружника да прехвърли дяла си, ако той е напълно изплатен и ако прехвърлянето не ще бъде във вреда на дружеството, останалите съдружници и кредиторите.

При прехвърлянето на дружествения дял, основният капитал остава непроменен. В случая се прехвърлят само права и задължения. Предвид на това, счетоводството на дружеството е длъжно да изрази станалата промяна. Тук могат да се явят следните две положения :

а) основният дял е изплатен напълно и
б) основният дял не е изплатен напълно, в който случай, съгл. чл. 96 ЗДОО, приобретателят е отговорен солидарно, заедно с предшественика, за вноските срещу дружествения дял, дължими вече във време на прехвърлянето. Тези права на дружеството против предшественика се погасяват в срок от 5 години, смятан от деня на сделката.

В единия и другия случай, в тридневен срок от вписването на прехвърлянето, управителите са длъжни да съобщят това на надлежния съд, за вписване в търг. регистър (чл. 29 ал. III ЗДОО). Съобразно горните две положения и счетоводните записвания по прехвърлянето ще са различни.