Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Основен дял

Основният капитал на дружеството трябва да възлиза най-малко на 200 000.- лв. и се състои в основните дялове на съдружниците (чл. 8 ЗДОО). Според тази наредба на закона, основният дял представлява част от определения в дружествения договор основен капитал. Той изразява още участието на отделния съдружник с пари или имоти в основния капитал на дружеството.

За разлика от акцията, основните дялове могат да имат различна номинална стойност, но не могат да бъдат по-малки от 10 000.- лв. и при това трябва да са делими на 1000. Друго различие между основния дял и акцията е това, че при съставянето на дружеството  никой съдружник не може да вземе повече   от един основен дял, докато при акционерното дружество такова ограничение не съществува; акционерът е свободен да запише повече акции.

Изплащане на поетия от съдружника основен дял става по ред, указан в дружествения договор или определен с решение на съдружниците, и това изплащане може да стане в пари или имоти. В последния случай имотите трябва да се внесат изцяло, а в дружествения договор да се определи точно: името на съдружника, имотите, които се внасят, както и паричната стойност, по която те се приемат. Законът предвижда в подобни случаи личната и солидарна отговорност на съдружниците-основатели за причинените на дружеството вреди от неправилната оценка на внесените имущества (виж квалифицирано основание на о. о. о-во).

Дружественият договор може да определи щото изплащането на основните дялове да стане на срокове, в който случай всяко изискване на последващи вноски срещу неизплатени основни дялове трябва да бъде заявено от всички управители за вписване в търговския регистър и обнародвано с указание на сумата за плащане. Управителите са лично и солидарно отговорни към лицата, на които са причинили вреди чрез неподаване на такова заявление или вписване в него на неверни сведения. Тази разпоредба на закона цели да защити интересите на дружеството, тези на съдружниците и, най-после, да даде възможност на дружествените кредитори да се осведомят за направените вноски срещу основния капитал.

По силата на чл. 77 ЗДОО, несвоевременното изплащане на исканата вноска влече след себе си отговорност за лихви по отношение на неизправния съдружник. Вън от това, дружественият договор може да предвиди плащане на обезщетения и неустойки за произлезлите от неспазването на дадения срок вреди и загуби за дружеството. Тази мярка трябва да се сметне за целесъобразна от стопанска гледна точка, като се има пред вид, че за да поиска изплащането на вноски срещу основния капитал, дружеството е имало нужда от парични средства за провеждане на стопанската си дейност. Несвоевременното изплащане на тези вноски ще принуди дружеството да си набави необходимите парични средства по пътя на банковия кредит, срещу заплащане на лихви или пък, лишено от тях, то не ще може да сключи известни доходоносни за него сделки. В единия и другия случай дружеството понася вреди, които се дължат на неизправните съдружници и следва да останат за тяхна сметка.

Във връзка с задължението за плащане на лихви, неустойки и обезщетения за закъснели вноски срещу основни дялове, бихме могли да имаме няколко положения, за които счетоводството трябва да вземе съответните операции, а именно: а) закъснялата вноска, заедно със съответната лихва, се внася през годината, когато е изтекъл срока.

Счетоводната статия ще гласи:

КАСА
на ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ
ЛИХВИ & СКОНТО
Внесени от А. срещу......................вноска лв......................и
лв. ... ..лихва за закъснение.
б) Срокът е изтекъл, но до края на оборотната година съдружникът не се е отзовал на поканата, като дружеството е предприело някои по-строги мерки.
Лихвата по закъснялата вноска трябва да се вземе под внимание при годишното приключване, ако искаме да имаме точен баланс и да се състави статията:

___________”___________
ПРЕХОДЕН АКТИВ
на ЛИХВИ & СКОНТО
Със съответната лихва може да се задължи и сметката   за вноските на съдружника, като се състави статията:

___________”___________

ВНОСКИ С/ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ
на ЛИХВИ & СКОНТО
___________”___________

Някои отнасят изтеклата вноска по текущата лихвена сметка на съдружника, в който случай не е нужно да се вземе отделна операция за лихва, било при изплащане на вноската, било на края на годината, ако до тогава не е станало това изплащане. Ние намираме такава практика за противна на закона и от естество да прикрие задължението на съдружниците срещу поетите от тях основни дялове, защото  от баланса трябва да е видно, каква част от основния капитал не е още внесена, а това не можем да установим бързо и лесно, ако изтеклите вноски или въобще дължимите вноски се отнасят по с/ка „Текущи лихвени сметки", която в такъв случай ще съдържа в себе си задълженията на съдружниците, произлизащи от поети основни дялове и такива на трети лица-длъжници на дружеството. Явява се, следователно, една смесица от различни по произход вземания.

Като отричаме горната практика, това не ще рече, че на съдружниците не могат да се открият обикновени или текущи лихвени сметки за вземанията и даванията им с дружеството. По тези сметки бихме могли да отнасяме изтеглените от съдружниците суми във връзка с извършването на някои сделки, месечните им заплати и тантиеми, ако съдружникът е управител и такива са предвидени за длъжността му, следуемите се дивиденти, внесените от съдружника суми за използуване от дружеството и пр. Според това, тези сметки могат да бъдат дебиторни или кредиторни. Те обаче не трябва да се смесват с личните сметки на съдружниците при събирателното дружество и на края на годината не могат да се ликвидират със сметките за основните дялове, защото, както ни е известно, основният капитал на дружеството с ограничена отговорност е една постоянна величина, която не може да се променя без съгласието на кредиторите и без да са извършени останалите законни формалности. От гледна точка на закона, дебиторните или кредиторните сметки на съдружниците трябва да се третират наравно с тези на обикновените дружествени дебитори и кредитори.