Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Кадуциране на дружествен дял

Разпоредбите на ЗДОО, относно отговорността на съдружниците за пълното внасяне на определения в дружествения договор основен капитал са твърде строги. Те имат императивен характер и не могат да бъдат изменяни с дружествения договор.

Отговорността за неизплащане на дължимата вноска срещу основния капитал не засяга само неизправния съдружник, но е солидарна за всички останали съдружници, включая и предшествениците, ако дeлът е бил продаден. Тази отговорност обаче, при дружеството с ограничена отговорност се провежда по един особен начин и тук именно е едно от най-съществените различия между това дружество и акционерното. Тя цели да обезпечи пълното внасяне на основния капитал и да даде достатъчни гаранции на дружествените кредитори. Най-после, тази отговорност идва да подсили слабия контрол, на който са подложени тези дружества.

Провеждането на отговорността, поради неизплащане на определената вноска срещу основния дял, минава през няколко етапи, които са от значение и за самото счетоводство на дружеството с ограничена отговорност. Като първи етап трябва да отбележим задължението на неизправния съдружник да заплати, по силата на чл. 77 ЗДОО, лихва за несвоевременното внасяне на вноската, независимо от обезщетенията и неустойките, които могат да бъдат предвидени в дружествения договор.

Поканата за изплащане на дължимата вноска трябва да се отправи до съдружниците с препоръчано писмо, ако дружественият договор не съдържа особени разпоредби по този случаи.

Изплащането на закъснялата вноска, заедно със съответната лихва налага вземането на следната счетоводна операция:

__________”___________
КАСА
на  А. ВНОСКИ С/ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ
ЛИХВА & СКОНТО
Изплатена от А......вноска с/ основния му дял,
заедно с лихва за закъснение.
__________”___________

Дружеството може да даде допълнителен срок за изплащане на дължимата вноска, който не може да бъде по-малък от един месец, смятано от деня на съобщението. Последното трябва да се изпрати с препоръчано писмо (чл. 78 ЗДОО).

Счетоводните записвания, при положение, че имаме края на оборотната година и срокът още тече, разгледахме по-рано.

Вторият етап започва от момента на изтичането на дадения допълнителен за изплащане на дължимата вноска срок, след който неизправният съдружник трябва да бъде обявен от управителите за изключен. Изключването влече след себе си изгубване на всички членски права и на всички направени изплащания. Този момент трябва да отбележим вече като кадуциране на дружествения дял. Между другото, заслужава да се отбележи, че могат да се кадуцират само парични дружествени дялове. Ако делът се състои в имоти, съгласно чл. 12 ал. II ЗДОО, те трябва да се внесат напълно при основаването на дружеството. Без спазването на това условие дружеството не може да бъде вписано в търговския регистър.

Следва ли факта на кадуцирането да бъде изразен счетоводно? Този въпрос намираме, че трябва да бъде изяснен.

С факта на кадуцирането, правата на неизправния съдружник се разкъсват, дружественият му дял, както и изплатените до тогава вноски са загубени за него. Дружественият дял продължава да съществува, но без да има собственик. Възможно е в последствие, по силата на предвидената в закона отговорност, делът да бъде поет от предшественика, от останалите съдружници или най-после от нов съдружник, ако бъде продаден. До тогава обаче ние имаме един дял без съдружник, един кадуциран дял, който, при това, не може да се смята, че е собственост на дружеството. Няма място, следователно, за счетоводна операция.

Третият етап, с оглед на ЗДОО, обхваща следните положения, които дават място на счетоводни записвания, а именно:

  • неизправният съдружник е придобил дружествения дял чрез прехвърляне, предшественикът е платежоспособен и, по силата на чл. 79 ЗДОО, той поема отново дружествения дял, като изплаща дължимата вноска, лихва за закъснението. Заедно с това за него се поражда задължението за изплащане на следващите вноски.
  • дължимата сума не може да се получи от предшественика, защото той е неплатежоспособен или няма такъв, и дружеството, по силата на чл. 80 ЗДОО, продава дружествения дял;
  • основният дял не е могъл да бъде изплатен чрез продажбата на дружествения дял и разликата се поема от останалите съдружници, съразмерно с основните им дялове;
  • дружественият дял не е продаден и се поема от съдружниците, също съразмерно с основните им дялове.