Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Дружествен дял

Правата и задълженията на дадено лице, произлизащи от качеството му на съдружник в дружеството с ограничена отговорност са изразени в дружествения дял.

Според чл. 90 ЗДОО, дружественият дял на всеки съдружник, при липса на друга наредба в дружествения договор, се определя според размера на поетия от него основен дял. От това следва, че по силата на дружествения договор биха могли да се явят дружествени дялове, които макар и с еднаква номинална стойност, да обхващат повече или по-малко права.

Дружествен и основен дял не е едно и също нещо, макар че, както казахме по-горе, номиналната стойност на първия се определя от размера на поетия основен лял. Вътрешната стойност на дружествения дял може да е еднаква с номиналната стойност на основния дял, но може да е по-низка или по-висока, тъй като тя се влияе от реалната стойност на дружественото имущество. Така например, при основаването на дружеството, стойността на дружествения дял е равна на номиналната стойност на основния дял на съдружника, но при условие, че балансовата и действителната стойности на дружественото имущество са еднакви. Ако това не е на лице или в последствие дружественото имущество се намали, поради загуба или увеличи, защото от печалбата са образувани резервен или други фондове, то дружественият дял се намалява или увеличава съответно, докато основният дял остава една постоянна величина. Два дружествени дяла, даже от еднакъв размер, често пъти нямат еднаква стойност, тъй като по силата на дружествения договор единият съдружник може да има особени права, а другият - особени задължения.

Друг характерен белег е, че ЗДОО придава единност и самостоятелност на дружествения дял, като с чл. 91 нарежда щото всеки съдружник да има само един дружествен дял и, ако след съставянето на дружеството, някой от съдружниците поеме нов основен дял, то дотогавашния му дружествен дял се увеличава съразмерно. Новопридобитите обаче дружествени дялове запазват своята самостоятелност относно правата, които трети лица притежават върху тях. От тук и счетоводното схващане, че за поетите основни дялове при увеличението на основния капитал или за придобитите в последствие дружествени дялове, на съдружника трябва да се открият отделни капиталови сметки - с/ка „Основен капитал A. I", с/ка „Основен капитал A. II", а ако основните дялове не са напълно изплатени, заедно с тези сметки ще се открият с/ка „А. Вноски с/ основния капитал I", с/ка „А. Вноски с/ основния капитал II" и пр.

За участието на съдружника в дружеството може да бъде издаден документ т. е. дружественият дял да се материализира в документ. Чл. 92 ЗДОО изрично забранява неговото прехвърляне чрез жиро, а това може да стане само по нотариален ред. Друго различие от акцията е, че издаденият срещу дружествения дял документ не може да бъде на приносител, нито да се издават към него купони за дивиденти. Поради това, този документ не може да бъде обект на търговията с ценни книжа,  какъвто е случая с  акцията.