Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Деление на дружествен дял

Често пъти условията налагат подялбата на един дружествен дял между две и повече лица. Дружеството има интерес да улесни тази подялба, но то трябва да си запази правото на контрол и съгласие. Тази възможност му е дадена с чл. 97 ЗДОО, според който делението на дружествен дял, освен в случай на подялба между сънаследници, може да стане само със съгласието на съдружниците и то, ако дружественият договор позволява това. Въпросната разпоредба на закона дава възможност на дружеството да ограничи достъпа на външни лица, които според преценката на съдружниците не ще бъдат от полза на дружествените интереси. Този достъп би могъл да се ограничи още повече, ако в дружествения договор се предвиди, а това е позволено от ал. II на чл. 97 ЗДОО, че за разделянето на дружествени дялове между посредниците на починали съдружници е нужно да има съгласие от страна на дружеството.

Части от дружествен дял не могат да се прехвърлят върху несъдружници преди изтичането на една година от деня на вписването на дружеството в търговския регистър. Същият срок важи и при прехвърлянето на части от придобит при увеличението на основния капитал, дружествен дял (чл. 97 ал. IV ЗДОО).

Прехвърлянето на части от дружествен дял не изменя размера на основния капитал, но увеличава броя на основните дялове (чл. 97 ал. III ЗДОО), като същевременно поражда съвместни права и задължения на няколко лица върху един и същ дружествен дял (чл. 98 ЗДОО). Сделката по прехвърлянето на части от дружествен дял, предизвиква движение по с/ка „Основен капитал" и евентуално по с/ка „Вноски с/ основния капитал", в случай, че той не е бил напълно внесен.

И тук могат да се явят два случаи:

  • деление на дружествен дял при напълно внесен основен дял и
  • деление на дружествен дял при ненапълно внесен основен дял.

Ще разгледаме счетоводните записвания във връзка с тези случаи.