Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Допълнителни вноски > Покриване на загуби чрез допълнителния капитал

Счетоводство и баланси на ООД

Покриване на загуби чрез допълнителния капитал

Докато в първия случай целостта на допълнителния капитал е запазена, тук вече той се използува за покриване на загубата. Станалата поради това промяна с този капитал, трябва да се изрази счетоводно.

Да предположим, че дружеството има следния, даден в съкратен вид:

Баланс

Актив Пасив

Разни активи ...............
Загуби за ............... г.

682000
50000

-
-
-

Основен капитал.........
Допълнит. капитал .....
Разни пасиви

300000
100000
332000

-
-
-

 

732 000

-

 

732 000

-

Тъй като дружеството не разполага с резервен фонд, то общото събрание решава да се покрие загубата от допълнителния капитал, съразмерно с основните дялове на съдружниците.

По силата на това дружествено решение, в дневника ще се състави следната счетоводна статия:

______________”______________
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ                            50 000. -
на ЗАГУБА ЗА..........ГОД.                                                       50 000.-
По решение на общото събрание, проток.
№...........от................, покрива се загубата
за...........год., като се задължават с/ките на
съдружника А. - с...........лв., на Б. с...........
лв. и пр.
______________”______________
Балансът на  дружеството  ще  показва вече следното положение:

Актив Пасив

Разни активи ...............

682000

-

Основен капитал.........
Допълнит. капитал .....
Разни пасиви

300000
100000
332000

-
-
-

 

682 000

-

 

682 000

-

Сравнен с първия, този баланс показва едно намаление на допълнителния капитал с 50000.- лв., на затова пък загубата е покрита   и целостта на основния капитал е запазена.