Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Допълнителни вноски > Изоставяне на дружествени дялове, поради отказ от изплащане на допълнителни вноски

Счетоводство и баланси на ООД

Изоставяне на дружествени дялове, поради отказ от изплащане на допълнителни вноски

Според чл. 87 ЗДОО, ако и някой от съдружниците не изплати на време изисканата допълнителна вноска, спрямо него следва да се приложат наредбите за изплащане на основните дялове, ако дружественият договор не съдържа други наредби, (чл. чл. 77-82 ЗДОО).

Интересни са за нас счетоводните записвания, когато изоставеният дружествен дял се продаде по един от указаните в чл. 80 ЗДОО начини. Изоставянето на дружествен дял не лишава дружеството от правото да получи сумата срещу дължимата допълнителна вноска. Ето защо, то ще се удовлетвори от получената при продажбата на дружествения дял сума, а ако остане излишък, съгл. чл. 82. ЗДОО, той принадлежи на изоставилият дяла си съдружник. Последният загубва вече правата си на съдружник и те преминават върху приобретателя. Тези положения, създадени от продажбата на дружествения дял, трябва да се осчетоводят.

Да предпололожим, че съдружникът В., участвуващ в дружеството с напълно изплатен основен дял за 120 000 - лв. отказва да внесе исканата допълнителна вноска от 30 000 - лв. и изоставя дружественият си дял, който се продава на публичен търг за 80 000.- лв. Делът се изкупва от Г.

Счетоводни записвания:

____________”___________
КАСА                                                                                   80.000.-
на ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ В                                            30 000.-
ТЕКУЩИ С/КИ (В.)                                                                        50 000.-

Заверяват се горните две сметки на съдружника В. със съответна част от добитата сума при продажбата на друж. му дял на Г. Решение на общото събрание, проток. №..........от...........

____________”___________

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ В                         30,000.-
на ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ Г                                           30,000.-
Прехвърля се допълнит. к-л на В.
върху Г. съгл. горното решение.
____________”___________

ОСНОВЕН КАПИТАЛ В                                      120 000.-
на ОСНОВЕН КАПИТАЛ Г                                                         120 000.-
Прехвърля се основният дял на В.
върху Г., съгл. горното решение.

За да завършим с разглеждания въпрос, не е безинтересно да отбележим, че при несъстоятелност на дружеството съдружниците не са длъжни да вземат решение за плащане на допълнителни вноски, макар това да е предвидено в дружествения договор. Допустимо е обаче вземането на такова решение, ако се намери, че това би било от полза за правилното провеждане на дейността на дружеството през време на несъстоятелността. Изплатените в такъв случай допълнителни вноски не принадлежат към масата на несъстоятелността.

Счетоводните записвания, във връзка с произлязлото, следствие на такова решение, задължение на съдружниците и тези по самото изплащане на допълнителните вноски, ще бъдат същите, каквито видяхме при нормалното положение на дружеството.