Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Допълнителни вноски > Извършване на обезценки чрез допълнителния капитал

Счетоводство и баланси на ООД

Извършване на обезценки чрез допълнителния капитал

Целта на тази операция е да се обезценят някои дружествени имущества, водени по баланса за по-голяма стойност, отколкото е действителната им такава. В зависимост от размера на обезценката, допълнителният капитал при този случай се намалява съответно или изчезва напълно от баланса.

За случая да предположим, че дружеството с о. о. има следния годишен:

Баланс

Актив Пасив

Каса ..............................
Римеси .........................
Фабрикати ...................
Материали .................
Дебитори ....................
Машини ......................
Мобили .......................
Фабрични сгради ........

46000
82000
243000
70000
189000
65000
45000
372000

-
-
-

Основен капитал.........
Допълнит. капитал .....
Акцепти ......................
Кредитори .................

1000000
200000
350000
147000

-
-
-

 

1697000

-

 

1697000

-

Общото събрание преценява, че извършените на края на годината обезценки не са достатъчни, а вън от това е нужно да се стабилизира дружественият баланс, за което решава да се обезценят допълнително: машините с 120 000  лв., мобилите - с 15000.- лв., фабричните сгради - с 40 000.- лв. и да се отделят 25 000.- лв. за съмнителни дебитори. За целта да се използува допълнителния капитал. Имуществата остават да фигурират по сегашната им балансова стойност, но се предвижда откриването на съответната корективна сметка.

Счетоводни записвания:

_____________”____________

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ                                        200 000.-
на АМОРТИЗАЦИИ                                                                            200 000.-
Съгласно   решение  на общото събрание,
проток.  №........... от................, обезценяват
се: машините с 120,000.-лв., мобилите -
със 15,000.-лв., фабричните сгради - с
40 000.-лв. и се отделят 26,000.- лв. за
съмнит. дебитори.
_____________”____________

След тази операция, дружеството ще има следния:

Баланс

Актив Пасив

Каса ...............................
Римеси .........................
Фабрикати ...................
Материали ..................
Дебитори .....................
Машини .......................
Мобили .......................
Фабрични сгради ........

46000
82000
243000
70000
189000
650000
45000
372000

-
-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Амортизации ..............
Акцепти .......................
Кредитори ..................

100000
200000
350000
147000

-
-
-
-

 

1697 000

-

 

1697000

-

Допълнителният капитал не фигурира вече в баланса, но срещу това се яви балансовото перо „Амортизации", чрез което съответните имущества, според преценката на общото събрание, са сведени към тяхната реална стойност. Съдружниците обаче в случая понасят загуба от тази операция, тъй като не съществува вече за дружеството задължение да им върне допълнителните вноски.