Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Допълнителни вноски > Допълнителни вноски за подсилване собствените средства на дружеството

Счетоводство и баланси на ООД

Допълнителни вноски за подсилване собствените средства на дружеството

Да допуснем, че дружеството с о. о. има следният

Баланс

Актив Пасив

Каса ...........................
Фабрикати .................
Материали ................
Дебитори ..................
Машини ....................
Мобили .....................
Фабрични сгради ......

38000
262000
197000
381000
745000
37000
545000

-
-
-

Основен капитал.........
Акцепти .......................
Кредитори ...................

1500000
430000
275000

-
-
-

 

2205000

-

 

2205000

-

Съдружниците намират, че балансът на дружеството е крайно неликвиден и решават да внесат допълнителен капитал от 500 000.- лв., съразмерно на основните си дялове.

Счетоводни  записвания:

___________”___________
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ                              500 000.-
на ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ                                          500 000.-
Съгласно решение на общото събрание,
проток. №..........от..........., задължават се
с/ките на съдружника А.   с...........лв.,
на Б. - с ...........лв. и пр. за допълнителни
вноски.
___________”___________

КАСА                                                                                   500 000.-   .
на ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ                                           500 000. -
Внесени от съдружниците, съгл. горното
решение на общото събрание.
___________”___________

След нанасянето на тези статии в главната книга, дружеството ще има следния

Баланс

Актив Пасив

Каса ...........................
Фабрикати ................
Материали ...............
Дебитори .................
Машини ...................
Мобили ....................
Фабрични сгради ......

538000
262000
197000
381000
745000
37000
545000

-
-
-

Основен капитал.........
Допълн. апитал ..........
Акцепти .......................
Кредитори ...................

1 500000
500000
150000
275000

-
-
-
-

 

712 000

-

 

2705000

-

Балансът е придобил вече един по-благоприятен вид, касовата наличност е увеличена с 500 000.- лв., срещу което, в пасива се явява балансовото перо „Допълнителен капитал" в размер на същата сума.

До тук средствата на допълнителния капитал са запазени. Ако в последствие допълнителният капитал или част от него бъде повърната на съдружниците, защото се намира, че има излишни собствени средства, то в дневника трябва да се вземе счетоводната операция

_____________”_____________
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ                            ..................
на  КАСА                                                                                  ...............
(текст................................)

Трябва да отбележим, че по силата на чл. 88 ЗДОО, изплатени допълнителни вноски могат да се върнат на съдружниците само ако не са необходими за покриване на установени в годишната равносметка загуби от основния капитал. Това връщане трябва да се направи на всички съдружници, съразмерно с техните плащания и не по-рано от три месеци, след като решението за връщане е обнародвано по определения в чл. 65 ЗДОО ред.

Връщане на допълнителни вноски не може да стане преди пълното изплащане на основните дялове (чл. 89, ал. I ЗДОО.