Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Допълнителни вноски

Счетоводство и баланси на ООД

Допълнителни вноски

Тези вноски са една характерна особеност при дружеството с о. о. и представляват интерес, защото дават място на ред счетоводни записвания.

В дружествения договор може да е постановено, че съдружниците могат да вземат решение за изискване на допълнителни вноски извън основните дялове (чл. 86 ЗДОО). Това задължение обаче, по силата на ал. II от същия член, трябва да бъде ограничено за време от една или повече години, върху размер определен съразмерно с основните дялове или по друг ред, установен от договора.

Според тези разпоредби на закона и в зависимост от дружествения договор, бихме могли да имаме два вида дружества с ограничена отговорност:

  • а) без задължение за допълнителни вноски и
  • б) с задължение за допълнителни вноски, но в определен размер.

Германският закон за същите дружества, допуска основаването на дружества с задължение за допълнителни вноски в неограничен размер.

Чрез наредбата за допълнителните вноски, законодателят е целил да даде възможност на тези дружества, в случай на нужда, да се снабдяват с собствени средства, без да прибягват до свързаното с ред формалности увеличение на основния капитал или до сключването на заеми при тежки условия, което би влошило стопанската им самостоятелност.
Предвиденото в дружествения договор задължение за внасяне на допълнителни вноски избягва също формалностите при едно намаление на основния капитал, поради излишни собствени средства, т. е. щом като дружеството има възможност да се снабдява при нужда със собствени средства, то може да се основе първоначално с един по-малък основен капитал и да предвиди искането на допълнителни вноски, а не този капитал да е голям и в последствие да се намалява, защото не. може да бъде рентабилно оползотворен.

Изплатените допълнителни вноски не увеличават обема на дружествения дял на съответния съдружник. Поради тази причина, в практическия живот, съдружниците предпочитат да отпускат лихвени заеми на дружеството, вместо да внасят допълнителни вноски, които са безлихвени. Това разбира се, влошава рентабилността на дружеството, но разсъждава се, че ако дружеството сключи заема от външни лица, то би заплатило същата, ако не и по-голяма лихва. Намерението на законодателя да облекчи дружеството, при нужда, чрез тези вноски е намерило много малко приложение.

Задължението на съдружниците за изплащане на допълнителни вноски се поражда от момента, когато те вземат съответното решение. Това задължение трябва да намери и счетоводен израз, като в дневника се състави статията

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ ..................
на ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ .....................
Съгласно решение на общото събрание, проток.
№........... от................, задължават се с/ките
на съдружника А. с...........лв., на Б. - с
........... и пр., за допълнителни вноски,

Вземането на тази счетоводна статия е необходимо, като се има пред вид наредбата на ал. IV, чл. 89 ЗДОО, според която: „в равносметката на поместените в актива подлежащи на събиране допълнителни вноски трябва да се противопостави в пасива една сума, равна на същите".

Според горната счетоводна статия с/ка „Допълнителни вноски" и с/ка „Допълнителен капитал" ще се явят в главната книга като колективни сметки. Бихме могли да открием и отделни сметки за всеки съдружник. В единия и в другия случаи обаче е нужно да се открият в книгата за дружествените дялове отделни сметки на всеки съдружник.

Поводите за изискване на допълнителни вноски могат да бъдат:

  • нужда от собствени средства за правилно провеждане стопанската дейност на предприятието;
  • да се покрият загубя, което не може да стане чрез резервния фонд, защото няма такъв или средствата му са недостатъчни, а намалението на основния капитал се преценява като неудобно;
  • необходимост да се сведе дружественото имущество към неговата реална стойност, а друг начин, освен този чрез допълнителни вноски, е невъзможен, и пр.

Ще разгледаме тези случаи по отделно, с цел да бъдат счетоводно изяснени.