Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Учредителни разноски

Разноските за съставянето на дружеството, наречени още учредителни разноски, трябва да се поставят като разход, (т. 5., чл. 25 ЗДОО). Според тази разпоредба на закона, тези разноски трябва да се погасят още в края на първата година.
Проф. Диков, основавайки се на чл. 8, ал. II от Правилника към ЗТК от 1921 г., смята, че когато учредителните разноски са значителни, те могат да се погасяват в срок от 6 години. Ако приемем това негово разбиране, то в баланса трябва да се предвиди балансовото перо „Учредителни разноски",в размерна непогасената още част. Ние обаче не можем да се съгласим с подобно тълкуване на закона, като имаме пред вид, че ЗДОО е от 8 май 1924 год. и, следователно, той отменя в това отношение разпоредбите на въпросния правилник. Вън от това, в новия ЗТК от 1936 год. нищо не е споменато по този повод. Ето защо, още на края на първата година трябва да се вземе  счетоводната операция.

_____________”_____________
ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ
на УЧРЕДИТЕЛНИ РАЗНОСКИ
Отнасят се учредителните разноски
по с/ка «Загуби & печалби.