Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Тантиеми

Това са суми, които се отделят от чистата печалба, с предназначение да бъдат в последствие изплатени на управителите, членовете на проверителния съвет и на чиновниците, като възнаграждение за дейността им през изтеклата година.

Тантиемите са едно обикновено явление в живота на големите предприятия и намират все по-широко приложение, тъй като чрез тях интересите на отделната личност се свързват с тези на предприятието, в което тя работи.
Отделните суми за тантиеми се отнасят по с/ка „Тантиеми" която се заверява срещу задължение на с/ка  „Загуби & печалби", с/ка „Печалба  за...........год."   или с/ка  „Печалба за разпределение". Ние ще възприемем последната сметка, като такава, която има най-ясно наименование. При изплащане на тантиемите ще се задължи с/ка „Тантиеми", а ще се завери с/ка „Каса". Тантиемите могат да се отнесат и по текущите сметки на правоимащите, ако последните имат открити такива сметки.

С/ка „Тантиеми" е пасивна сметка, докато има неизплатени тантиеми, защото те представляват дълг за дружеството. На края на годината неизплатените тантиеми ще се покажат в пасива на баланса.