Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Резервен фонд

В т. 4 чл. 25. ЗДОО. се говори само, че общата сума на резервния фонд трябва да се постави в пасива на баланса. В закона обаче никъде не е споменато, че дружеството е задължено да образува такъв фонд. Това значи, че съдружниците са властни да предвидят в дружествения договор образуването на този фонд, както и да определят начините за набирането и изразходването на средствата му.

Френският ЗДОО, респ. чл. 33 на същия, нарежда задължителното образуване на този фонд. За него трябва да се отделя най-малко 1/20 от ежегодната чиста печалба. Това отделяне престава да бъде задължително, когато средствата на фонда достигнат 1/10 от основния капитал на дружеството.

Чрез тази разпоредба, френските дружества с ограничена отговорност са поставени на една по-здрава стопанска база. Желателно е, при едно изменение на нашия ЗДОО, това да се има пред вид.

По въпроса за резервния фонд съществуват противоречиви схващания в литературата, а от там и тяхното пренасяне в практическия живот. Едни смятат този фонд за излишен и се мотивират, че ако е нужно да се покрият загуби, то дружеството има възможност да стори това, като предвиди в дружествения договор задължение на съдружниците за изплащане на допълнителни вноски. Други, напротив, поддържат, това е и нашето мнение, че резервният фонд е необходим.

Без да се впускаме далеч в разните теории за фондовете, ние смятаме, че образуването на този фонд стабилизира дружеството и увеличава неговата кредитоспособност, а колкото се отнася до покриването на евентуални загуби, чрез допълнителни вноски, мислим, че съдружниците не винаги имат възможност да ги внесат безболезнено.
Между другото, трябва да споменем, че австрийският закон, който е послужил за основа при съставянето на нашия ЗДОО, нарежда задължителното образуване на резервен фонд. Какви са били съображенията на нашия законодател да не възприеме задължителното образуване на резервния фонд при тези дружества, не им е известно. Всеки случай, както казахме и по-горе, налага се, според нас, една корекция на закона в това отношение.

Поначало целта на резервния фонд е да подсили собствените средства на предприятието и да се използува той за покриване на загуби при неблагоприятни стопански години. Неговите средства ще нараснат в размер на ежегодните отделяния от чистата печалба, а ще се намалят при покриване на реализирани загуби. Ако размерът на същите е по-голям от този на фонда, последният ще изчезне от баланса, а непокритият остатък от загубата ще се пренесе за следната година.

Пример

Дружество с о. о. има следния

Баланс

Актив Пасив

Разни активи ...............
Загуби за ............... г.

884000
58000

-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Разни пасиви ..............

500000
80000
362000

-
-
-

 

942 000

-

 

942 000

-

Общото събрание одобрява баланса и решава загубата да се покрие от резервния фонд. Във връзка с това решение на събранието трябва да се вземе счетоводната операция

__________”___________
РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                            58 000.-
на ЗАГУБА ЗА...........ГОД.                                                           58,000.-
Съгл. решение на общото събрание
проток. №..........- от................, покрива
се загубата за...........год. от резервния
фонд.

Балансът на дружеството, след минаването на тази операция по главната книга, ще показва следното положение:           

Актив Пасив

Разни активи ...............

884000

-

Основен капитал.........
Резервен фонд ...........
Разни пасиви ..............

300000
22000
362000

-
-
-

 

884000

-

 

884 000

-

Така съставеният баланс отбелязва едно намаление на резервния фонд с 58 000 лв., срещу което загубата е покрита.