Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Разпределение на печалбата

В компетенцията на общото събрание, така както тя е определена от чл. 42. ЗДОО влиза между другото, проверката и одобрението на баланса, както и разпределението на печалбата, ако според дружествения договор за това се иска особено решение за всяка година. От това следва, че счетоводни операции по разпределянето на печалбата или по покриването на загубата не бива да се вземат, преди да има решение на общото събрание. До това време, чистата печалба трябва да стои открита по с/ка „Загуби & печалби", с/ка „Печалба за разпределение" или по с/ка  „Печалба за..........год.", а чистата загуба – по с/ка „Загуба за............год." или по с/ка „Загуби & печалби".

Практиката да не се вземат счетоводни операции по разпределението на печалбата или по покриването на загубата намира своето оправдание, още и от съображението, че общото събрание е властно да коригира баланса, в който случай ще е нужно да се вземат излишни счетоводни изправителни операции.

Корекция на баланса може да се наложи и поради причини, предвидени в чл. 103 ЗДОО. По силата на този член, ако управителите или членовете на надзорния съвет узнаят, че през времето между приключването и решението на общото събрание, имотът на дружеството, следствие на настъпили загуби или обезценявания, е намален значително, и че това намаление не е преходно, те (управителите) са длъжни да намалят печалбата според баланса, съответно на претърпяното намаление. Следователно, и в този случай би се наложило вземането на излишни изправителни счетоводни операции, ако разпределението на печалбата е било осчетоводено преди да има решение на общото събрание.

В чл. 101 ЗДОО се предвиждат следните възможности за разпределението на чистата печалба:

  • според   определения   в   дружествения   договор   начин и
  • съразмерно на изплатените основни дялове, при липса на особени наредби в дружествения договор.

Дружественият договор може да предвижда отделянето на суми от чистата печалба за резервен фонд, за тантиеми, а остатъкът да се раздаде на съдружниците под формата на дивиденти. В същия може да е посочен и начинът, по който ще става това отделяне. Обикновено се възприема практиката  на акционерните дружества,  с  тази разлика, че тук дружественият договор може да предвижда покриването на загубата да стане чрез изплащането на допълнителни вноски от страна на  съдружниците.

Лихви не могат да бъдат уговаряни и изплащани на съдружниците (ал. III. чл. 101. ЗДОО). Особени предимства, като привилегирован дивидент и др. могат обаче да бъдат запазени за известни съдружници, в който случай дружественият договор трябва по отделно и ясно да определя в какво се състоят тези предимства и в чия полза са установени (чл. 7. ЗДОО).

Интересни са и представляват една особеност, разпоредбите на чл. 102. ЗДОО, който предвижда изплащането на възнаграждение срещу внесените по силата на дружествения договор периодични вноски от страна на съдружниците, без оглед на това дали балансът показва печалба или не. Това възнаграждение обаче не трябва да надминава стойността на периодичните вноски.

Всички тези положения, които биха могли да легнат в дружествения договор, трябва да се имат пред вид от счетоводството на дружеството. Ето защо, ще разгледаме някои от тях.