Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Пренос печалба за следната година

Обикновено, след отделянето на съответните суми от чистата печалба за резервен фонд, тантиеми и дивиденти,  остава една малка сума  (неделим  остатък), която се отнася в заверение на с/ка „Пренос печалба за...........г", а със същата  сума се  задължава с/ка „Печалба за разпределение".

С/ка „Пренос печалба за...........год." е приходо-разходна сметка.

На края на следната година, салдото по нея трябва да се отнесе отново по с/ка „Загуби & печалби", за да вземе участие при разпределението на печалбата.

От казаното до тук, следва, че чистата печалба трябва да се отнесе по с/ка „Печалба за разпределение". На следната година тази сметка ще се открие наново, а след като общото събрание одобри баланса, с/ка „Загуби & печалби" и разпределението на печалбата, ще се задължи срещу заверение на съответните сметки, които, според дружествения договор, имат право върху съответна част от чистата печалба.

Като изхождаме от предположението, че работата по годишното приключване е позната от общата теория на счетоводството, даваме следният пример, който има за цел да ни поясни счетоводните операции във връзка с разпределението на печалбата.

Да допуснем, че балансът и с/ка „Загуби & печалби" на дружеството с ограничена отговорност показват следното положение:

Баланс
на 31 декември 19.... год.

Актив Пасив

Каса ..............................
Влогове в Банки ........
Римеси .......................
Стоки ..........................
Дебитори ...................
Мобили ......................
Недвижими имоти .....

32000
167000
318000
876000
249000
48000
180000

-
-
-
-
-
-
-

Основен капитал.........
Резервен фонд ..........
Амортизации .............
Акцепти......................
Доставчици ...............
Чиста печалба ..........

800000
115000
36000
478000
345000
96000

-
-
-
-
-
-

 

1870000

-

 

1870000

 

Загуби и печалби
за 31 декември 19.. г.

Актив Пасив

Общи разноски .............
Лихви и сконто ............
Данъци ........................
Обезценка ..................
Чиста печалба ............

174000
23000
18000
13000
96000

-
-
-
-
-

Стоки .........................
Комисионни ..............

309000
15000

-
-

 

324 000

-

 

324 000

-

Дружественият договор може да предвижда различни начини за разпределението на печалбата. За случая да приемем, че това става по следния начин; а) 10% за резервен фонд, б) от остатъка се отделят 5% за тантиеми на управителите, 3% за тантиеми на надзорния съвет, 2% за чиновниците и 90% за дивиденти до кръгъл процент.

Според това, сметката по разпределението ще е следната:

Чиста печалба                                                                  лв. 96 000.-
10% за резервен фонд                                                    лв. 9600.-
остатък        лв. 86 400.-
5% тантиеми управит. съвет . . лв. 4320.-
3% „ надзорен съвет                     лв. 2529.-
2% „ чиновници                             лв. 1728.-
90% за дивиденти или 9% в/ 800 000. -
внесен основен капитал   .     „ 72,000.-       лв. 80,640.-
Пренос печалба за следната год.                  лв. 5,760.-

Забележка. - Това разпределение на печалбата може да се посочи и в самата с/ка „Загуби & печалби".

Счетоводни статии по разпределението на печалбата.
___________”___________

ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ                   96 000.-
на РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                          9600.-
ТАНТИЕМИ                                                                             8640.-
ДИВИДЕНДИ                                                                         72,000.-
ПРЕНОС ПЕЧАЛБА ЗА...........ГОД.                                   5760.-
Съгл. решение на общото събрание, проток.
№...........от..........., чистата печалба за...........
год. се разпределя както следва: за тантиеми
на управ. съвет лв. 4320.-, на надзорния
съвет лв. 2592.-, за чиновниците лв. 1728.-,
за 9% дивидент в/ основния капитал - лв.
72 000.-и 5760.- лв. се отнасят като пренос
печалба за следната година.
___________”___________

ТАНТИЕМИ                                                                                    1749.-
ДИВИДЕНДИ                                                                    14 580.-
на ВРЕМЕННИ СМЕТКИ
подс/ка „ДАНЪЦИ"                                                    16 329.-
Задържан данък  по чл.   20 . ЗДВП
върху  тантиемите   и дивидентите.

Вместо да се открият в главната книга отделни сметки за тантиемите, дивидентите и данъците, някои си служат с колективната сметка „Временни сметки", а в спомагателната книга предвиждат Съответните подсметки. При такава практика, счетоводните статии по разпределението на печалбата и задържането на съответния данък ще гласят:

___________”___________
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ                               96 000.-
на РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                                             9600.-
ВРЕМЕННИ С/КИ                                                                                    80 640.-
ПРЕНОС ПЕЧАЛБИ ЗА...........ГОД.                                                     5760.-
(текст................................)
ВРЕМЕННИ СМЕТКИ                                                     16 329.-
на ВРЕМЕННИ СМЕТКИ                                                                                   16 329.-
(текст...............................)
___________”___________
Счетоводни записвания по изплащане   на   тантиемите 
дивидентите и данъците
ТАНТИЕМИ                                                                        6891
Или ВРЕМЕННИ СМЕТКИ
ДИВИДЕНТИ                                                       57 420

           на K A C A                                                                                       64 311.-
Изплатени тантиемите и дивидентите за..........год.
съгл. опис - оправдат. документи.
ДАНЪЦИ или
ВРЕМЕННИ СМЕТКИ                                                     16 329.-
на   КАСА                                                                                                16,329.-
Внесен данък по чл. 20
ЗДВП върху дивидентите
и тантиемите за...........год.
квит. №
___________”___________