Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводител Kreston BulMar > Библиотека > Баланс и сметка "Загуби и Печалби" > Законни правила при съставяне на баланса

Счетоводство и баланси на ООД

Законни правила при съставяне на баланса

С оглед да се състави един действителен баланс, което е от значение за интересите на дружеството и за тия на кредиторите му, законодателят, с чл. 25 ЗДОО, нарежда да се спазват следните правила:

  1. предмети с борсови и пазарни цени трябва да се минават по цената, която те имат във времето, когато се приключва сметката, но ако тази цена надминава покупната или костуемата за дружеството цена, те трябва да се минат най-много по тази последната;
  2. другите имоти трябва да се поставят по покупната или костуемата за дружеството цена;
  3. имоти предназначени не за по-нататъшна продажба, а за продължително използуване в дружественото предприятие, трябва да се минат най-много по покупната или костуемата цена. Те могат да бъдат минати по тази цена без оглед към настъпилото намаление на тяхната стойност само ако в пасива се поставя сума равна на намалението на стойността или пък съответната на нея сума се мине в резервния фонд за подновяване на инвентара;
  4. сумата на основния капитал трябва да се поставя в пасива; същото важи и за сумата на всеки резервен или подновителен фонд, както и за общата сума на изплатените допълнителни вноски, доколкото тяхното употребление не обосновава едно отписване на съответните пера от пасива;
  5. разноските за съставяне на дружеството трябва да се поставят като разход;
  6. съмнителните вземания се вписват по вероятната им за събиране стойност, а безнадеждните трябва да се отпишат;
  7. печалбата или загубата, която произлиза от сравнението на целия актив и пасив, трябва да бъде указана отделно в края на равносметката.

При наличността на ЗТК от 1936 год., отменящ този за търговските книги от 1922 год. и всички дотогавашни закони и наредби, които му противоречат (чл. 27 ЗТК), разпоредбите в т. т. 1, 2, 3 и 6 от ЗДОО не трябва да се вземат под внимание, а е нужно да се спазват тези на чл. 6 от ЗТК. Интерес, следователно, за нас представляват в случая останалите разпоредби на въпросния член от закона, който и ще разгледаме.