Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Основен капитал

В т. 4, чл. 25 ЗДОО е казано, че в пасива на баланса трябва да се постави сумата на основния капитал. Германския ЗДОО дава по-точни разпоредби в това отношение, защото в него изрично се споменава, че в пасива на баланса се поставя определеният в дружествения договор основен капитал. Макар в нашия ЗДОО това да е пропуснато, като имаме пред вид, че основният капитал по право принадлежи на дружеството, служи за гаранция на кредиторите и съдружниците са задължени да го внесат, следва да се разбира, че законодателят е имал именно пред вид определения в дружествения договор размер на този капитал.

Неизплатените вноски срещу основните дялове на съдружниците представляват дълг на последните спрямо дружеството. Те трябва, прочее, да се покажат в актива на баланса.