Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Задължение на управителния съвет

Макар дейността на дружеството с ограничена отговорност да е тясно свързано с личността на съдружниците, законодателят е сметнал, че, за нейното правилно провеждане, създаването на един ръководен орган, който да се яви същевременно и като изпълнител на изразената, било в дружествения договор, било чрез решение на общото събрание, воля на съдружниците, ще да е от полза. Според чл. 17 ЗДОО, този орган се явява в лицето на управителите (управителен съвет) - един или няколко, за каквито могат да бъдат назначени членове или нечленове на дружеството, при условие поне половината от тях да са български поданици и живущи в България.

Назначените с дружествения договор, по решение на общото събрание или от надзорния съвет (ако дружественият договор допуска това) управители (ал. II чл. 17 ЗДОО,) са длъжни да действуват с грижата на добър търговец, при управлението на дружествените дела (чл. 27 ЗДОО.). Едно от техните задължения е да се грижат за редовното  водене на  необходимите  дружествени книги.

Друго задължение е, да съставят през първите три месеци на всяка търговска година баланс (годишна равносметка) и с/ка „Загуби & печалби" за изтеклата година. Дружественият договор може да продължи този срок до 6 месеци (ал. II, чл. 24 ЗДОО), ако разбира се, това не влиза в противоречие с други действуващи в страната закони и особено фискални такива.

Както при акционерното дружество, така и тук, изработените от управителния съвет баланс и с/ка „Загуби & печалби" са само едно предложение. Те трябва да бъдат проверени и одобрени от общото събрание, което, вън от това, по силата на чл. 42 ЗДОО, има и правото да разпределя печалбата, ако според дружествения договор за това се иска да има всяка година решение.

Друга проверка на баланса не е нужна. Ако, обаче, дружеството има проверителен (надзорен) съвет, което е възможно, като се имат пред вид разпоредбите на чл. 33 ЗДОО, в такъв случай балансът с/ка „Загуби & печалби" и разпределението на печалбата трябва да бъдат проверени от този съвет и докладвани писмено на общото събрание, преди то да вземе решение по тях (чл. 36 ЗДОО). В това отношение ние намираме едно сходство с акционерното дружество.
Възможността за една проверка на баланса, както и на търговските книги от страна на съдружник, който не е натоварен с водене на дружествените дела, не е изключена, като се имат предвид разпоредбите на ал. III, чл. 33 и ал. III, чл. 24 ЗДОО.

Противно на акционерното дружество, при тази дружествена форма законът не предвижда задължение на дружеството за публикуване на баланса и с/ка „Загуби & печалби". Такова задължение съществува само, ако предмет на предприятието са банкови операции, в който случай, публикуването трябва да стане в „Държавен вестник" и то най-късно три месеци след приемането им от съдружниците. Вън от това, балансът, заедно с доказателството за обнародването му, трябва да бъдат представени на съда за прилагане към търговския регистър (ал. IV., чл. 24 ЗДОО.). Разпоредбите на ЗЗСВ трябва да се имат също пред вид, ако дружеството приема спестовни влогове и се смята за заварено от същия закон.

Общото събрание е властно да наложи изменения в баланса на дружеството. Поради това, счетоводни операции, във връзка с разпределението на печалбата или покриването на загубата, не бива да се вземат преди одобрението на баланса от общото събрание.