Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Допълнителни вноски в баланса

По-нататък, т. 4 от въпросния член на закона нарежда, щото в пасива на баланса да се постави общата сума на изплатените допълнителни вноски, доколкото тяхното употребление не обосновава едно отписване на съответните пера от пасива. От тази разпоредба следва, че в пасива на баланса трябва да се покаже само изплатеният размер на допълнителните вноски, докато в ал. IV. чл. 89 ЗДОО е казано, дословно: „в равносметката на поместените в актива подлежащи на събиране допълнителни вноски, трябва да се противопостави в пасива една сума, равна на същите".
От тези членове на закона може да се извади заключението, че не ще бъде в противоречие със същия, ако в пасива на баланса се постави под наименованието „Допълнителен капитал" общата сума на определените с решение на общото събрание допълнителни вноски, а в актива на същия се покажат неизплатените срещу тях суми, като се предвиди балансовото перо „Допълнителни вноски".