Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Дивиденти

Припадащата се на съдружниците част от чистата печалба, наречена още дивиденти, се разпределя съразмерно на изплатените основни дялове или според наредбите на дружествения договор (чл. 101., ал. II. ЗДОО) и се отнася в заверение на с/ка „Дивиденти", срещу което се задължава с/ка „Печалба за разпределение". В последствие с/ка „Дивиденти", се задължава с направените изплащания на съдружниците, а се заверява с/ка „Каса".

Дивидентите могат да се отнесат и по текущите сметки на съдружниците, ако последните имат открити такива. Неизплатените дивиденти представляват дълг на дружеството спрямо съдружниците. От тук с/ка „Дивиденти" се явява като една пасивна сметка. На края на годината, неизплатените дивиденти трябва да се покажат в пасива на баланса.
Смятаме за уместно да засегнем на това място някои въпроси във връзка с ЗДВП. По силата на чл. 20 от този закон, дружеството е длъжно да задържи върху отделните тантиеми и дивиденти съответния данък, именно: 10% върху дивидентите и тантиемите - основен данък, 100% връхнини върху размера на този данък, 2% фонд „Многодетни семейства" и */г% ф. „Кооперативен строеж на читалищни сгради", изчислени също върху основния данък. Във връзка с това трябва да се вземе счетоводната операция

___________”___________
ТАНТИЕМИ
ДИВИДЕНДИ
на ДАНЪЦИ или
ВРЕМЕННИ СМЕТКИ - подс/ка „ДАНЪЦИ"
(текст................................)
___________”___________

Вместо тази операция някои заверяват с/ка „Тантиеми" и с/ка „Дивиденти" с чистата сума, а остатъкът отнасят пак в заверение на с/ка „Данъци" или на с/ка „Временни с/ки" - подс/ка „Данъци". Ние смятаме първият начин за по-удобен, тъй като улеснява данъчните проверки.

Отделеният данък трябва да се внесе в едномесечен срок от датата на общото събрание, което е одобрило баланса и разпределението на печалбата, макар то да е решило изплащането на дивидентите и тантиемите да стане по-късно (чл. 88 ЗДВП). За несвоевременното внасяне на данъка по чл. 20. ЗДВП натоварените с задържането му лица плащат 1 ½ % месечна лихва в/незадържаната или задържаната, но не навреме внесена сума (чл. 102. ЗДВП).

При изплащането на данъка трябва да се състави в дневника статията

___________”___________
ДАНЪЦИ или
ВРЕМЕННИ СМЕТКИ - подс/ка „ДАНЪЦИ"
на КАСА
(текст.................................)

На това място трябва да отбележим още, че по силата на т. „в", чл. 12. ЗДВП, дружествата с ограничена отговорност се облагат с данък върху оборота, без изключение.