Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводство и баланси на ООД

Амортизация на имотите

Като изтъкваме, че някои от разпоредбите на чл. 25 ЗДОО се покриват с тези на чл. 6 от ЗТК заслужава да се спрем по-подробно върху т. 3 от въпросния член, която нарежда, че имоти предназначени за продължително използуване в дружественото предприятие, трябва да се минат най-много по покупната или костуемата цена. Те могат да бъдат минати по тази цена без оглед на настъпилото намаление на тяхната стойност, само ако в пасива се поставя сума равна на намалението на стойността им или пък съответната на нея сума се мине в резервния фонд за подновяване на инвентара.

Въпросната разпоредба е нещо ново в нашето търговско законодателство, защото такава не срещаме в ТЗ или ЗКС. Нашият законодател за пръв път говори, макар и неясно, за така наречения индиректен начин за счетоводното изразяване на обезценката. Неправилно е употребен обаче изразът резервен фонд за подновяване на инвентара, вместо „Подновителен фонд", какъвто израз срещаме в т. 4 на същия член от закона. В чл. 42, т. 1 на германския ЗДОО, който член има почти същия смисъл, както чл. 25 на нашия закон, за случая е употребена думата „Erneuerumgsfond".

По силата на въпросната разпоредба на т. 3, чл. 25 ЗДОО, следва на края на годината постоянните имущества да се минат в баланса по костуемата им стойност, а обезценката да се отнесе в заверение на с/ка „Амортизации", срещу задължение на с/ка „Обезценки". В последствие с/ка „Обезценки" ще се приключи чрез с/ка „Загуби & печалби", като първата ще се завери, а втората ще се задължи. Вместо с/ка „Амортизации" може да се възприеме с/ка „Подновителен фонд". Едната и другата обаче имат характер на корективни с/ки, тъй като тяхната задача е да коригират едно активно имущество минато в баланса по костуемата, вместо по намалената в размер на изхабяването стойност. Смeтка „Подновителен фонд" би представлявала един реален фонд, ако отнасяните в заверение на същата суми са отделяни от ежегодната чиста печалба, като при това, постоянните имущества са обезценявани съответно и обезценката е отнасяна по с/ка „Обезценки", а след това по с/ка „Загуби & печалби".

Даваме следния пример, за да поясним счетоводната техника във връзка с разпоредбите на т. 3, чл. 25 ЗДОО, които при това не противоречат на чл. 6. ЗТК, а именно: костуемата стойност н машините на дадено о. о. д-во възлиза на 600 000.- лв. На края на първата година същите следва да бъдат обезценени с 10% или с 60,000 лв. Дружеството има основен капитал 1000000.- лв. и е реализирало, да допуснем, 80000.- лв. чиста печалба. Останалите имущества и дългове за случая не ни интересуват по отделно и тях даваме в общи числа.

Счетоводни записвания в дневника:

___________”___________
ОБЕЗЦЕНКИ                                              60 000.-
на АМОРТИЗАЦИИ                                               60 000.-
Обезценяват се машините 10%
___________”___________

ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ                              60 000.-

     на ОБЕЗЦЕНКИ                                                           60 000.-

Отнасят се обезценките на машините
по с/ка «Загуби & печалби”

При това положение дружеството би имало следния

Баланс

Актив Пасив

Разни активи ...............
Машини .......................

А
600000

 

-

Основен капитал.........
Амортизации ..............
Дългове ......................
Чиста печалба ...........

1000000
60000
Д
80000

-
-

 

С.А.

-

 

С. П.

-

От баланса е видно, че машините фигурират за 600 000.- лв., колкото е тяхната първоначална костуема стойност, но срещу това в пасива на същия стои балансовото перо „Амортизации" за 60 000 лв. - сума равна на съответното изхабяване на машините.

Ако допуснем, че ежегодно машините са обезценявани с 10% то на края на 10-та година дружеството би имало следния

Актив Пасив

Разни активи ...............
Машини .......................

А
600000

 

-

Основен капитал.........
Амортизации ..............
Дългове ......................

1000000
60000
Д

-
-

 

С.А.

-

 

С. П.

-

Балансовите пера „Машини" и „Амортизации" фигурират по еднаква стойност. Това е едно указание, че машините са амортизирани напълно. Ако сега бъдат извадени от употребление, в такъв случай ще се вземе счетоводната операция

___________”___________
АМОРТИЗАЦИИ                                       600 000. -
на МАШИНИ                                                                600 000.-

След разнасянето на тази статия по главната книга, балансовите пера „Машини" и „Амортизации" изчезват вече от баланса на дружеството.

Ако старите машини бъдат продадени в последствие, то получената сума следва да се отнесе по някой специален фонд, като например „Фонд подновяване". Този фонд има вече реален характер в размер на отнесената по него сума.
Някои отнасят добитата от продажбата на старите машини сума по с/ка „Машини" или с/ка „Амортизации", като ги заверяват с нея, срещу задължение на с/ка „Каса". В случая с/ка „Машини" крие вече в себе си тайни резерви, в размер на това заверение, а с/ка „Амортизации" би съдържала в себе си и реални суми, т. е. ще представлява една смесица от корективни и действителни суми.

До продажбата на старите и извадени от употребление машини, същите ще се водят по баланса за 1.- лв. или pro memoria.

От така изложеното, макар и много накратко, относно обезценката на постоянните имущества, може да се извади заключението, че въпросната разпоредба на ЗДОО е твърде целесъобразна, защото допринася  за стабилизирането   на дружественото   предприятие.

Що се отнася до останалите форми на предприятия у нас, трябва да повторим, че празнотата в съответните закони, засягащи тези предприятия се попълва в това отношение с разпоредбите на чл. 6. ЗТК.